สมัครอบรมมัคคุเทศก์

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว
Siam University Join With Department of Tourism (DOT)1. เลือกภาษาต่างประเทศ


2. ข้อมูลผู้สมัคร


3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


4. การศึกษา


5. ข้อมูลเพิ่มเติม


6. อัพโหลดเอกสาร (รูปถ่ายหรือไฟล์ PDF) เท่านั้น


เลือกรูป
เลือกรูป
เลือกรูป
เลือกรูป

หมายเหตุ : เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าอบรมมัคคุเทศก์
1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมอบรม 39,900 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการทัศนศีกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าประกาศนียบัตร)

กรณีโอนเงินชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
สาขา ซีคอนบางแค
เลขบัญชี 138-2-23694-9

กรุณายืนยันหลักฐานการโอนเงิน
เมื่อโอนเงินชำระค่าสมัครอบรมมัคคุเทศก์เรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยังหลักฐานหน้าเว็บไซต์