ข่าวสารและกิจกรรม


กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ 2018 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาประมวลภาพ "งานสยามนิทัศน์" 2018  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2018


อ่านต่อ

การแข่งขันทำอาหารโครงการ Junior Chef รุ่น 8 ในหัวข้อ 'ผัดไท สไตล์คุณ' กิจกรรมในงานสยามนิทัศน์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยามการแข่งขันทำอาหารโครงการ Junior Chef รุ่น 8 ในหัวข้อ "ผัดไท สไตล์คุณ" กิจกรรมในงานสยามนิทัศน์ 2561 ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม "ผัดไท 2 สหาย" จาก...วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2018


อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันวาดภาพฯ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดงานกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2521 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถ มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สำหรับปี 2561 นี้ สมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยให้ชื่องานว่า “Mon idée pour le français” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ภาษาฝรั่งเศสในทัศนะของข้าพเจ้า” โดยมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 109 สถาบัน ในปีนี้ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้  
 
1. การจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน 
2. การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
 
โดยกิจกรรมที่ 1 นั้น ได้มอบหมายให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 และ 2 จำนวน 30 คน ร่วมมือกันออกแบบ ตกแต่ง และคิดเนื้อหาเพื่อการนำเสนอบอร์ดนิทรรศการ 
 
กิจกรรมที่ 2 ได้มอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยมีอาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน และฝึกซ้อมนักศึกษาทั้งสองกิจกรรม 
 
ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ สคฝท. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทางเกียรติบัตรแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ด้วย
 

เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2018


อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2018


อ่านต่อ