ความภาคภูมิใจปีการศึกษา 2558

นางสาวจันทร์จิรา กาสิงห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย จัดโดยสมาคมนิยมไทย


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2558

นางสาวสุดารัตน์ ขำเขียว ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย จัดโดยสมาคมนิยมไทย


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2557

รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2556

นางสาวกัลยาณี สุทธิเกียรติโอภาส ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น


อ่านต่อ