ศูนย์อบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS)
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (SCS)
เปิดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้

1.) อบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น" (อบรมทุกวันเสาร์)
*** จะเปิดรับสมัครอบรมในเดือน มกราคม 2563 เร็ว ๆ นี้
 
อาจารย์ผู้สอน
1. เชฟสุนทร สอนกิจดี
2. เชฟจินต์จุฑา ไชยศรีษะ
3. เชฟธันยบูรณ์ มากสวนป่าน
 
วันที่อบรม
- จะเปิดรับสมัครอบรมในเดือน มกราคม 2563 เร็ว ๆ นี้

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 18
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ค่าสมัครอบรม 7,800 บาท

2.) ทดสอบหลักสูตร มาตรฐานฝีมือแรงงาน "ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1"
*** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
- ส่วนที่ 2 เวลา 12.00 – 15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ)
 
สถานที่ทดสอบ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 18
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ค่าสมัครทดสอบ 1,300 บาท

3.) การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
3.1 ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
3.2 มารับด้วยตัวเอง หรือ มาส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 60 บาท 
 
4.) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันสมัคร
4.2 มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4.3 ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
4.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5.) การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
5.1 ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.hotel.siam.edu 
5.2 สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ su–hotel@hotmail.com หรือ โทรสารมาที่ 02-868-4351
5.3 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม
5.4 ดูกำหนดวันทดสอบจากหน้าเว็บไซต์
5.5 ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโอนเงินผ่าน
(ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 005-801063-8)
5.5 เมื่อชำระค่าทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้ 3 ช่องทาง 
- หน้าเว็บไซต์ >> ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน <<
- ทางโทรสาร 02-8684351
- ทางอีเมล์ su-hotel@hotmail.com
- ทาง Messenger Facebook >>> คลิก <<< 
5.6 นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาวันทดสอบด้วย
 
6.) ติดต่อสอบถามและสมัครอบรมได้ที่
082-585-4942 (อ.สุนทร) หรือ 02-868-0000 ต่อ 5211
ประมวลภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานล่าสุด