ศูนย์อบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS)
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (SCS)

ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม. ๐๑๖/๒๕๖๐

เปิดทำการทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างประเทศ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(กุ๊ก) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


เปิดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้

1.) อบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น"
*** เปิดรับสมัคร "อบรม" แล้ว !!!  ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
*** เริ่มอบรม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 
อาจารย์ผู้สอน
1. เชฟสุนทร สอนกิจดี
2. เชฟจินต์จุฑา ไชยศรีษะ
3. เชฟธันยบูรณ์ มากสวนป่าน
4. เชฟสหรัตน์ กลองนรินทร์
 
สถานที่อบรม 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 18
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ค่าสมัครอบรม 7,800 บาท

2.) ทดสอบหลักสูตร มาตรฐานฝีมือแรงงาน "ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1"
*** เปิดรับสมัคร "ทดสอบ" แล้ว!!!  ตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม พ.ศ. 2565
*** ทดสอบภาคทฤษฏี 
วันจันทร์  ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
*** ทดสอบภาคปฏิบัติ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
 
การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
- ส่วนที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ)
 
สถานที่ทดสอบ
1) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 18
2) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-201
ค่าสมัครทดสอบ 1,300 บาท

3.) การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
3.1 ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
3.2 มารับด้วยตัวเอง หรือ มาส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 60 บาท 
 
4.) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันสมัคร
4.2 มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4.3 ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
4.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5.) การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
5.1 ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.hotel.siam.edu 
5.2 สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ su–hotel@hotmail.com หรือ โทรสารมาที่ 02-868-4351
5.3 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม
5.4 ดูกำหนดวันทดสอบจากหน้าเว็บไซต์
5.5 ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโอนเงินผ่าน
(ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 005-8-14360-3)
หรือสแกน QRCode

5.5 เมื่อชำระค่าทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้ 3 ช่องทาง 
- หน้าเว็บไซต์ >> ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน <<
- ทางโทรสาร 02-8684351
- ทางอีเมล์ su-hotel@hotmail.com
- ทาง Messenger Facebook >>> คลิก <<< 
5.6 นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาวันทดสอบด้วย
 
6.) ติดต่อสอบถามและสมัครอบรมได้ที่
082-585-4942 (อ.สุนทร) หรือ 02-868-6000 ต่อ 5211
ประมวลภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานล่าสุด