ยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 เทอม


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 3 คน ได้แก่ 1.) นางสาวกันยานัท เลิศฐาหาร 2.) นายกิตติทัศน์ จิตยุติ 3.) นางสาวนมัณตา โรจนภาส ขอให้เดินทางโดยสันติภาพ และกลับมาด้วยความประทับใจกับประสบการณ์ดี ๆ ทุกคน