นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรมศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยคุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้)


นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรม "ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม