อบรมวิชาการเรื่อง


อบรมวิชาการเรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการคุณภาพ"
โดย
ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
 
ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้อง ๑๘๐๓ A ชั้น๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ชั้น
มหาวิทยาลัยสยาม
 
 
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔