อบรมตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน


ภาพบบรยากาศอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ครั้งที่ 1 2566