ความภาคภูมิใจ


 
นางสาวกนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 จากสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย