ความภาคภูมิใจ


    

มหาวิทยาลัยสยาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560