ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้   และความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงและร่วมกิจกรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เกิดความชำนาญในตลาดต่างๆ 

และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ…

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

 1. ผู้สมัครยื่นเอกสารคะแนนผลการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดสอบโดย สกอ. ไม่ต้องสอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน
 3. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.40 ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 4. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษขอทุนการศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 5. ผู้ที่ได้รับทุน กยศ. หรือ กรอ. สามารถกู้ยืมต่อได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : วิชาที่ใช้ในการสอบคือ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม

ระยะเวลาในการศึกษา

 1. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี การศึกษาตลอดหลักสูตร จะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต และใช้เวลาในการเข้าศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอน จะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
   

การสมัครเรียน :  ซื้อใบสมัครได้ที่

 1. ร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
 2. ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
 3. อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยสยาม
 4. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ และนำมาชำระพร้อมกันในวันสมัคร

หมายเหตุ : ใบสมัครราคาฉบับละ 300 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 201
โทร 0-2457-5068 ต่อ 5211 หรือ

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ้เกียรติ 19 ชั้น
โทร 0-2867-8088 ต่อ 307-8

มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
http://www.siam.edu
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่  http://portal.siam.edu/

 

You are here: Home หลักสูตร คูณสมบัติและการคัดเลือก