รับสมัครงาน

ความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2547

1. รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
      นางสาวกนกวรรณ     แซ่ลี 
      นายดำรงค์               วิขาทยานนท์
      นางสาวนริศรา          พรรณะ
      นางสาวพัชรินทร์       เตาะแป
      นางสาวศิริพร            จิตแจ่ม
      นางสาวสุวรีย์            ศรีหมี่
2. นายอนรรฆ  พฤษศิริสมบัติ  " ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคำขวัญหัวข้อเยาวชนแห่งชาติ " จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจอด  " ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษากองทุนฯดีเด่นระดับประเทศ " จัดโดยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจอด   " ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเรียนดี "  ในโครงการยุวชนต้นกล้าธนาคารความดี
    จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
5. นางสาวกรรณิการ์ บรรจง  " ได้รับรางวัลความประพฤติดี "  จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


 ปีการศึกษา 2548

1. นายมรุพงศ์ ชอุ่ม  นางสาวปาริชาต สมุทรสาคร และ นางสาวสุธาทิพย์ เชยเชิงวิทย์
    " ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนคนดี ด้านความเป็นผู้นำ " จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. นายทรงพล โชคอุดมมั่น   " ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนคนดี ด้านกีฬา "
    จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. นายธเนศ รัมภารัตน์   นายเกียงไกร นวทวีพร และ นางสาวพจมาน ซื่อตรง
    เยาวชนคนดี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านอาสาสมัคร จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ปีการศึกษา 2549

1. นางสาวกรองพลอย หนูผ่อง และ นางสาวณัฐนิช แจ้งสว่าง  " ได้รับรางวัลชนะเลิศ "
    ในการประกวดทำอาหารคาวหวาน และ Cocktail ในงาน Coconut Cooking & Cocktail Contest
    จัดโดยบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป สาขาบางแค
2. นายวัชรกิติ์ จิรกาลโสภาสกุล และ นางสาวปรารถนา วานิชยานนท์  " ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "
    ในการประกวดทำอาหารคาวหวานและ Cocktail ในงาน Coconut Cooking & Cocktail Contest จัดโดยบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป สาขาบางแค
3. นางสาวกิติยา เลิกสันเที๊ยะ และ นายสุรเชษฐ์ ขวัญใจการค้า  " ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "
    ในการประกวดทำอาหารคาวหวานและ Cocktail ในงาน Coconut Cooking & Cocktail Contest จัดโดยบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป สาขาบางแค
4. นางสาวจิภาพัฒน์ อารีย์อัญชลีกร นางสาวอุมาพร จอมชีวิน นางสาวช่อแก้ว กลิ่นเสือ นางสาวจุฑารัตน์ สุขปักษ์ นางสาวฤทัยรัตน์ ควรสงวน
    และ นางสาวปนัดดา ดีใจ  " ได้รับรางวัลชมเชย " ในการประกวดทำอาหารคาวหวานและ Cocktail
    ในงาน Coconut Cooking & Cocktail Contest  จัดโดยบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป สาขาบางแค

   


ปีการศึกษา 2551

1. นางสาวพรพรรณ พิทักษ์  " ได้รับโล่รางวัลคะแนนสอบไมโครซอฟท์เต็ม 1000 คะแนน "  จากบริษัทไมโครซอฟท์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

 

2. นายธนะชัย เสวกจินดา (ศิษย์เก่า) และนางสาวศิริวรรณ พรไชยา (ศิษย์เก่า)  " ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "
    ประเภทสถาบัน ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ
    “ สนองพระราชดำรัส แม่ของแผ่นดิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยการท่องเที่ยว
    แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2551

  

  


ปีการศึกษา 2552

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ โอภาส และ นางสาวฐิตภรณ์ ทวีปวณิช  "ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภทสถาบัน ในการประกวด
    แกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “สานสามัคคี พี่น้องไทย รักกันไว้เถิด” จัดขึ้น ณ  โรงแรม
    แกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ
    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
2. นางสาวเบญจวรรณ วีระเสถียร นางสาวสุวิมล พลไชย นางสาวจันทร์เพ็ญ โอภาส นางสาววัลลี มีเย็น และ นางสาวฐิตภรณ์ ทวีปวณิช
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและตกแต่งอาหาร ในการประกวดสุดยอดทีมนักออกแบบตกแต่งอาหาร Food Stylist Gen Club
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

 

3. นายปุณณภพ กายา " ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคเหนือ " ในโครงการประกวดภาพถ่าย นักเรียน นิสิต นัดศึกษา ประจำปี 2552
    ในหัวข้อ “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 8 ชื่อภาพ “ลดภาวะโลกร้อน” จัดโดยมูลนิธิฌอง เอมิล การ์โรซจัดโดยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ปีการศึกษา 2553

1. นางสาวอรพิน ถาวรพจน์ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากบริษัทอรุษยาสปา โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์
    " ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น " ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
    ในงานสหกิจศึกษานานาชาติ จากโครงงาน "ลูกประคบหน้า ผสม กลีบกุหลาบมอญ" โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
    อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน และพนักงานที่ปรึกษาคือ คุณกมลชนก แพลูกอินทร์ ในเดือนมิถุนายน 2553
2. นางสาวสุดาทิพย์ แซ่แต้ นางสาวณัฐฐาพร ป่าสนธ์ และ นางสาวจิดาภา ตั้งตระการ  นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน
    "ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
    ในงานสหกิจศึกษานานาชาติ จากโครงงาน "การถนอมอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้จากไส้มะเขือเทศ" โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
    อาจารย์ญาดานันทน์ กวยรักษา ในเดือนมิถุนายน 2553
3. นายดำรง โพธิ์รังษี ผู้ผ่านการอบรมจากโครงงานอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัยสยาม
    "ได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น" จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ปีการศึกษา 2554

1. นางสาวชัชฎาภรณ์ ศุภวัฒน์ และนางสาวธัญญาภรณ์ สืบสายสกุลรัตน์ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมแกรนด์ เดอ วิวล์  ได้รับรางวัล
    โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในงานสหกิจศึกษานานาชาติ
    จากโครงงาน "น้ำสลัดต้มยำ" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช และพนักงานที่ปรึกษาคือ คุณสมาน มั่งมี
    ในเดือนมิถุนายน 2554
2. ทีม “Pink Lady” จากภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ภายใต้ชื่อสูตรที่แข่งขัน “Pink Splash” โชว์ลวดลาย
    ผ่านท่วงท่าและลีลาการผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในรูปแบบซาบซ่าส์ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการประกวด
    Make a Mix University Challenge 2010 ปีที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2554 ณ ลาน central world square B
   ( https://youtu.be/Zuw8D4AVKtE )

   


ปีการศึกษา 2555

1. นางสาวชลิตา จารุวัฒนสกุล และ นางสาวศรินยา หนูกระจ่าง  นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมโซฟิเทล สีลม ได้รับรางวัล
    " โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น " ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในงานสหกิจศึกษานานาชาติ
    จากโครงงาน "การแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ Salmon Sticks and Herbal Dipping Sauces"  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
    อาจารย์เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ และ พนักงานที่ปรึกษาคือ คุณรัดเกล้า เจริญสุข ในเดือนมิถุนายน 2555
2. "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย" ในโครงการประกวดร่วมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว Gang Go Green จัดโดย
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสารท่องเที่ยว Go Live Paper Magazine มีนักศึกษาที่ร่วมทีมแข่งขันดังนี้
      1. นายอนันต์        ฮางลี                    2. นายสุทัศน์          จันทร์แต้
      3. นายปรีชา         คุ้มเมือง                4. นางสาวดาวิณี     แสงสี
      5. นางสาวใหม่     อิทวิมล

 

3. นางสาวศริญญากร ศรแสง และนางสาวพิมพ์มาดา รัชตวิไลรัตน์ "ได้รับรางวัลชนะเลิศ" การแข่งขันตกแต่ง Capcake Art Challenge 2012
    โดยบริษัท ฟู้ด สไตลิสท์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ณัฐ นาคสวัสดิ์

  

  

4. นางสาวจีระพรรณ แซ่เจ้า และ นายเกียรติศักดิ์ ศรีฮรา "ได้รับรางวัลที่ 3" จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 4 จัดโดยสถาบัน
    ขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีนคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับธรรมชาติ
    ป่ารักษ์น้ำ" ฝึกซ้อมโดย Mr.Bao Ye และ Miss Peng Liting เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

5. นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว "ได้รับรางวัลจากสำนักสิ่งแวดล้อม" กรุงเทพมหานคร ในโครงการอิสระทางความคิด
    เนรมิตสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม 2 โครงการคือ (1) โครงการธนาคารความดี จิตอาสาเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์
    สิ่งแวดล้อม และ (2) โครงการสมุดเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส

6. นายอมร พันธุ์ชมพู ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “หนุ่มลำตะคอง ปี 2555” จัดโดยเทศบาลเมืองนครราชสีมา
    วันที่ 31 ธันวาคม 2555

7. นางสาวสุภัคชญา งามหอม "รับรางวัลชนะเลิศ" ในการประกวด Miss Thailand Asean 2012 ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย”
   ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 ธันวาคม 2556 (ถ่ายทอดสด สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี เวลา 20.00 – 22.00 น.)

    


ปีการศึกษา 2556

1. นางสาวกัลยาณี สุทธิเกียรติโอภาส นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลโครงงาน
    สหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงาน
    สหกิจศึกษาดีเด่น จากโครงงาน “เค้กกุหลาบมอญกับแยมกลีบกุหลาบ เบเกอรี่ใส่ใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
    คือ อาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช และพนักงานพี่เลี้ยงคือ คุณโสภาพรรณ ยุทธวรศิษย์ เมื่อเดือนเมษายน 2556

   

2. นางสาวสุภัคชญา งามหอม (โย) ได้รับรางวัลสาวดาวเมขลา รางวัลพิเศษ “รางวัล BEST CROW MODEL LOOK By CROW MAGAZINE”
    โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนดนตรีและลีลา ศิริปิ่น และ เฟชบุ๊กดารานายแบบ พร้อมผู้ให้การสนับสนุน
    หลายราย จัดการประกวด “หนุ่มสาวดาวเมขลา 2556” (MEKKALA RISING 2013) ณ ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย

  

  

3. นายอมร พันธุ์ชมพู ได้เข้าประกวดนายแบบแฟชั่น DOMONMAM 2013 ได้เป็นตัวแทนของตัวแทนภาคตะวันออก จัดโดย Domon

  


ปีการศึกษา 2557

1. นายกมลชนะ เหรียญเจริญกิจ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า "ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ด้านสังคมศาสตร์
    มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากโครงงาน “น้ำสลัดเปลือกแก้วมังกรกลิ่นดอกกุหลาบ" ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาและอาชีพ จัดโดย
    มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มกราคม 2557

 

2. นางสาวนพรัตน์ เปลี่ยนวงศ์ นางสาวรัตนาภรณ์ เหมือนแตง และนางสาวสามินี อินกอ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมโรสการ์เด้น
    "ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากโครงงาน “น้ำพริกเผามะม่วงหาวมะนาวโห่”
    ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาและอาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มกราคม 2557
3. นางสาวอรดา หอมดวง และนางสาวชนาภา ปรากรม นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมโรสการ์เด้น "ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น"
    ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากโครงงาน “ส้มตำกุหลาบมอญทอด” ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาและอาชีพ จัดโดย
    มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มกราคม 2557
4. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริ และนางสาวณัฐสุดา ธรรมวิชิต นักศึกษาสหกิจศึกษาจากบริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
    "ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากโครงงาน “การศึกษาการจัดนำเที่ยว
    รูปแบบอีเว้นท์ที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจนำเที่ยว ของบริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
    กรณีศึกษาการจัดนำเที่ยวรูปแบบอีเว้นท์ของผู้รับบริการ บริษัท สินเชื่อศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม
   วันที่ 30 มกราคม 2557

  

5. นายเอกราช ชุมพร นักศึกษาสหกิจศึกษา "ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
    จากโครงงาน “โปรแกรมท่องเที่ยว ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาและอาชีพ
    จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มกราคม 2557
6. นางสาวรักคณากานต์ จุติ "ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น" ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาและอาชีพ
    จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มกราคม 2557

7. นายกมลชนะ เหรียญเจริญกิจ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า "ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น"
    ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในงานสหกิจศึกษานานาชาติ จากโครงงาน
    "น้ำสลัดเปลือกแก้วมังกรกลิ่นดอกกุหลาบ" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน  ในเดือนมิถุนายน 2557
8. นางสาวนพรัตน์ เปลี่ยนวงศ์  นางสาวรัตนาภรณ์ เหมือนแตง  และนางสาวสามินี อินกอ นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมโรสการ์เด้น
    "ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในงานสหกิจศึกษา
    นานาชาติ จากโครงงาน "น้ำพริกเผามะม่วงหาวมะนาวโห่" โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ญาดานันทน์ กวยรักษา
    ในเดือนมิถุนายน 2557


ปีการศึกษา 2558

1. นางสาวจันทร์จิรา กาสิงห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “เอกลักษณ์เอกราช รักความเป็นชาติ นิยมความเป็นไทย”
    ในหัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย จัดโดยสมาคมนิยมไทย

2. นางสาวสุดารัตน์ ขำเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “เกิดเป็นคนไทย หัวใจรักชาติ เชิดชูศิลปศาสตร์
    ประกาศความเป็นไทย” ในหัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย จัดโดยสมาคมนิยมไทย


ปีการศึกษา 2559

1. นางสาวกนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 จากสถาบันการศึกษาเอกชน
    แห่งประเทศไทย 


ปีการศึกษา 2560

1. มหาวิทยาลัยสยาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
    สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

 


2.ยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขัน โครงการ Public in the 21st Century ประจำปี ๒๕๖๐ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม ทีม Siam Virtual Team ที่ชนะการประกวด คือ
๑. นายอัคคณัฐ เกื้อกิจฐานิตกุล
๒. นายทยากร เลาหสกุลงาม
๓. นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ