หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4


 
ตารางสอบโครงงานสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นอกสถานที่

ที่ สถานประกอบการ เวลา ชื่อ-สกุล หัวข้อโครงงาน พนักงาน
ที่ปรึกษา
อาจารย์
ที่ปรึกษา
กรรมการกลาง
1 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)


ศ.19 พ.ค.60

09.30-10.10


ลักขณา อินตาฝา
5604400149

ปัจจัยที่ส่งผลดีและผลเสียต่อการให้บริการลูกค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร กรณีศึกษา ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน การบินไทย จำกัด(มหาชน)
สำนักงานหลานหลวง กทม.

คุณธัญกาญจน์
สีทองดี
ดร.นันทิรา ภูขาว อ.ศุภัตรา
ฮวบเจริญ
 2  โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์

อา.21 พ.ค.60

10.00-10.30

พัชราภรณ์ สายพานทอง
5604400105
ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารเหลือใช้ คุณพนม แจ้งจิต อ.แพรว
วิจิตโรทัย
อ.สุนทร สอนกิจดี
3  โรงแรมไมด้า
ทวารวดี แกรนด์
นครปฐม

อา.21
พ.ค.60

14.00-14.30

สุภาพร สกุลจิ้น
5404400062
น้ำพริกปลากระพงสมุนไพร คุณสุภาพร
พ่วงนิล
อ.แพรว
วิจิตโรทัย
อ.สุนทร สอนกิจดี
4 โรงแรมบันยันทรี
กรุงเทพ


อ.23 พ.ค.60

13.00-13.30


ธนิษฐา
เผือกม่วงศรี
5604400147

ช๊อกเปลือกไข่สมุนไพร
ป้องกันแมลง

คุณกิตติศักดิ์
จิตตะคาม
อ.นันทินี ทองอร อ.สุนทร สอนกิจดี
 5  โรงแรมบันยันทรี
กรุงเทพ

อ.23 พ.ค.60

13.30-14.00

สารลี
หวังอัครโรจน์
5604400150

เทียนหอมกลิ่นกาแฟ คุณกิตติศักดิ์ อ.นันทินี ทองอร อ.สุนทร สอนกิจดี
6 บริษัท Thai
Vietiet Air
สนามบินสุวรรณภูมิ

พ.24
พ.ค.60

14.00-14.30

ณัฐชัย รัศมีดารา
5714420001
การศึกษาแนวทางป้องกันเที่ยวบินล่าช้าของสานการบิน Thai Vietjet Air คุณอินทิรา
แอลเล็บ
อ.ภัทรภร
จิรมหาโภคา
ดร.นันทิรา ภูขาว

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 หน้าที่ 4


 
ตารางสอบโครงงานสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ห้อง 19-1806A

ที่ สถานประกอบการ เวลา ชื่อ-สกุล หัวข้อโครงงาน พนักงาน
ที่ปรึกษา
อาจารย์
ที่ปรึกษา
กรรมการกลาง
1 บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด
13.00-13.30


ณิชากร
วงษ์ทวีทรัพย์
5604400031
อริศรา
รุจิไชยวัฒน์
5604400307
แนวทางพัฒนาในการดำเนิน
การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
คุณธวัช ฉวีวงศ์ อ.เปรมปวีร์
พูศิริกูลรัตน์
ดร.นันทิรา ภูขาว
 2  บริษัทไทยแอร์เอเชีย

15.00-15.30

บวรรัตน์
แสงจันทร์ทิพย์
5604420004
วรัญญา ใจเย็น
5604420007
กนกวรรณ จิรังกูล
5704400362
เอริกา เกตุแก้ว
5704400363
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
แอร์เอเชียเส้นทางบินในประเทศสู่อาเซียน
คุณอารยา
ธนิตธาดา
อ.กฤป
จุระกะนิตย์
ดร.นันทิรา ภูขาว
3  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA ศ.19 พ.ค.60
14.00-14.30
วนิศรา
ครู่กระโทก
5404400317
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คุณนภาวรรณ
บุญพ่วง
อ.ชาญชัย
ประคินกิจ
ดร.นันทิรา ภูขาว

ปี 2552 | ปี 2560


หัวข้อโครงการสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2552

ลำดับ หัวข้อโครงงาน สถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ภาคเรียน พนง.ที่ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา
1

ไอศรีมข้าวกล้อง

โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

ศิโรรัตน์  แซ่ย้าง
เอมอร  สายทอง

3/2552 คุณอาภรณ์

อ.ทรงพล

2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นชาข้าวเพื่อสุขภาพ โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

นลินนิภา  ปิ่นหอม
ประภา  หล่อประทุม

3/2552 คุณอาภรณ์ อ.ทรงพล
3

ความต้องการการเข้าปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของโรงแรม

โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

ศุภลักษณ์  น้ำห้วย
นันทิกานต์  ทองรักจันทร์

3/2552 คุณอาภรณ์ อ.ทรงพล
4 เทคนิคการบริการของห้องอาหารสุกี้ โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

จรัสโฉม  นวลปาน
รินดา  ภาคโพธิ์

3/2552 คุณอาภรณ์ อ.ทรงพล
5 เทคนิคการทำห้องพักแขกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

ธนัท  ศตเรืองวุฒิ
ฉัตรชัย  แย้มประโคน

3/2552 คุณอาภรณ์ อ.ทรงพล
6 เทคนิคการจัด
ห้องอาหาร
โรงแรมอัปสราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

พชรพร  แสงโสภา
ปรียานุช  ว่องเจริญศิริ

3/2552 คุณอาภรณ์ อ.ทรงพ
7

วิเคราะห์เทคนิคการ
ให้บริการของห้องอาหารจีนและบุพเฟ่ท์

โรงแรมเลอเมอริเดียน อลุลย์สิริ  พลเยี่ยม 3/2552 คุณมานิตา

อ.เยาวภรณ์

8 เทคนิคการให้บริการลูกค้า วี.ไอ.พี. โรงแรมอโนมา์ ณัฐจารวี  อภิชัยพุทฒิรักษ์ 3/2552 คุณรัดเกล้า

อ.เยาวภรณ์

9 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกบัญชี กรณีศึกษาแผนกจัดซื้อ โรงแรมอโนมา

รัฐพล  โพธิ์เวชกุล

3/2552 คุณรัดเกล้า อ.เยาวภรณ์
10 เอแคร์ไส้ทุเรียน โรงแรมเอสดีอเวนิว

ธัญลักษณ์ โชติพินิจ
อมาวศี  งามชื่น

3/2552 คุณพนิดา อ. มณีวรรณ
11 เทคนิคการให้บริการ
ลูกค้าแผนกFront
โรงแรมเอสดีอเวนิว ณัฐลิดา อธิวัตนา 3/2552 คุณพนิดา อ. มณีวรรณ
12 Mix Berry
Dressing Salad
โรงแรมไอบิส สาทร อัญชลี  สิทธิชาติ 3/2552 คุณมานี

อ.ญาดานันทน์

13 การบริการซักรีด
แบบมืออาชีพ
โรงแรงโนโวเทล สยาม กนกวรรณ  เหล่าบุญเรือง 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ
14 การสำรวจอัตราการ
เข้าพักของโรงแรมพันธมิตรในย่านธุรกิจ
ในช่วงที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่ำ
โรงแรงโนโวเทล สยาม สุนธรี  งามประเสริฐกุล 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ
15 การส่งเสริมการขาย
ห้องอาหารฝรั่งเศส
ของโรงแรม
โรงแรงโนโวเทล สยาม ฉัทดนัย  โอภาสวิริยะกุล 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ
16 กลยุทธ์การเพิ่ม
ยอดขาย
บริษัท  เดอะรอยัล เจมส์ ลอดจ์ วิรันดา ลีลาเลิศพาณิชย์ 3/2552 คุณวิโรจน์

อ.ญาดานันทน์

17 อาหารประยุกต์
เพื่อสุขภาพ
โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน นิภาวรรณ  บัวสง่า 3/2552 คุณโชติกา อ.นันทิรา
18 การทำทาปาส
รูปแบบใหม
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน จิราภา  บุญนำ 3/2552

คุณสุทธิเกียรติ

อ.สมภพ
19 Fruit Pudding  Profiterole โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สุนิสา  สนิทวรรณะ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ อ.สมภพ
20 รวมมิตร 
อาหารคาว-หวาน
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เบญจวรรณ  ถนอมรัตน์ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ อ.สมภพ
21 น้ำสลัดแกงส้ม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน นภาพร  เหมือนรักษา 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ อ.สมภพ
22 Mango cake โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์

พรหมวินี  รุ่งโรจน์
อภิญญา  สุภาสาคร

3/2552 คุณสมาน อ.มณีวรรณ
23 Durien cake โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์

ณัฐกฤตา  ไทยานนท์
อุรารัตน์  แซ่โล้ว

3/2552 คุณสมาน อ.มณีวรรณ
24 การควบคุมต้นทุน
การจัดซื้ออาหาร
โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์

ศิริพร  โพเนียม
รุ่งทิพย์  ปรีชา

3/2552 คุณสมาน อ.มณีวรรณ
25 แครกเกอร์กระทงทอง Shangri - La hotel BANGKOK พิมลพรรณ ขุนพยศ 3/2552 พิมลพรรณ อ.สมภพ
26 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านส่วนหน้า
Shangri - La hotel BANGKOK พิมลพรรณ ขุนพยศ 3/2552 พิมลพรรณ อ.เยาวภรณ์
27 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านการสำรองห้องพัก
Shangri - La hotel BANGKOK พิมลพรรณ ขุนพยศ 3/2552 พิมลพรรณ อ. เยาวภรณ์
28 ชุด  Hight Tea  Delight  โรงแรมแลนด์มาร์ค รัชนีกร  นิกรนฤนาถ 3/2552 คุณนิภา อ.ทรงพล
29 Healthy  Nation   Food SIAM @ SIAM DESIGN
HOTEL & SPA
อร  อุณหบุตต์ 3/2552 คุณเรวัติ อ.ปัญจมา
30 เทคนิคการจัดงานเลี้ยง โรงแรมสวิสโฮเต็ล
ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ
สุพัณณา  ชูเกตุ 3/2552

คุณประชานุวัฒน์

อ.นันทิรา
31

ชุด Healthy  Fruit  Tart

โรงแรม แอลเค รอยัลสวีท (พัทยา) ดารารัตน์  ไข่ม่วง 3/2552 คุณพิมพา อ.เจกิตาน์
32 Frequently  Used  Sentences  in  Chinese โรงแรมบันยันทรี มุตา  คชอินทร์ 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ อ.นันทิรา
33 คอกเก็ตต้มยำ โรงแรมบันยันทรี อลิสษา  ศรคง 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ อ.นันทิรา
34 การพัฒนาระบบ F/O

โรงแรมเชอราตัน
แกรนด์ สุขุมวิท

รมย์รวี  คำพรรณ์ 3/2552 คุณนภา อ.ทรงพล
35 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์กัมพูชา บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
วราภรณ์  โสประดิฐ 3/2552 คุณขวัญชัย

อ.ญาดานันทน์

36 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์เวียดนาม บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์
(ประเทศไทย) จำกัด

สมชาย  ชัยพฤกษชาติ สามารถ  คงพิบูลชัยศิริ

3/2552 คุณขวัญชัย

อ.ญาดานันทน์

37 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว บริษัท เอลลิเก้นซ์ ทราเวล
แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

วรรณนิดา  สุวรรรวงค์
นภัสนันท์  กิมเฮียะสวัสดิ์

3/2552 คุณปภัสรา อ.มัสลิน
38 การเปรียบเทียบรายได้ บริษัท  รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว  จำกัด

เมวิกา  หลวงทิพย์

3/2552 คุณเอกลาภ อ.ชาญชัย
39 ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ
บริษัท  รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว  จำกัด ศิริรัตน์  เถลิงนวชาติ 3/2552 คุณเอกลาภ อ.ชาญชัย
40 พฤติกรรมการท่องเที่ยว บริษัท พาราไดฟ์
เวิลด์ ทัวร์ จำกัด

วิลาสินี  เรือจันทร์ศรี
นฤมล  สุริยะจันทร์

3/2552 คุณสุชาดา อ.มัสลิน
41 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงาน บริษัท พาราไดฟ์
เวิลด์ ทัวร์ จำกัด
ทิพธัญญา  กาญจนลักษณ์ 3/2552 คุณสุชาดา อ.มัสลิน
42 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บ. รัตนบราลี จำกัด วัลลภ  แสวงกิจ 3/2552 คุณนาวี อ.มณีวรรณ
43 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท บริษัท สินธ์ไชยการท่องเที่ยว  จำกัด นวพร  สายะสนธิ 3/2552

คุณวรรษมล

อ.สมภพ
44 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริษัท วีซ่าพาส แอนด์
ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
วิภาพร  ทองแจ่ม 3/2552 คุณเจนจิรา อ.มัสลิน
45 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บริษัท บอนด์สตรีททัวร์
แอนด์ ทราเวล จำกัด
สุชาดา  เนียมรัตน์ 3/2552 คุณภัทรพล อ.มัสลิน
46 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย บริษัท  โกทูเกเธอร์
แทรเวล  จำกัด

ณัฐธยา  จินพัทธิ์สิริ
มณีรัตน์  เนื้อทอง

3/2552 คุณธรรศชน อ.จตุรพร
47 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท แพนด้า
เอ๋อเหมยซาน  จำกัด
แขวลี  สอนวงษ์แก้ว 3/2552 คุณชนาธร อ.จตุรพร
48 การเปรียบเทียบโปรแกรมการจองตั๋ว บริษัท ดีทแฮล์ม รัตนลักษ์  แซ่เตีย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์
49 หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บริษัท ดีทแฮล์ม กฤษณา  ลีวัฒนาถาวรชัย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์
50 การเปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์ บริษัท  วันเวิลด์ทัวร์
แอนด์ ทราเวล จำกัด

กิริยา  นาคราช
ธีรพงษ์  ส่งเสียง
พรรณทิพย์ โพธิ์ไทร

3/2552 คุณพัชรานันท์ อ.มาโนช
51 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาตินิยมเดินทาง
บริษัท   คลินิคทัวร์  จำกัด

วันทนีย์  วิทยา
พรทิพย์  สุยะวงศ์

3/2552 คุณวัชรสรัญ อ.จตุรพร
52 ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในแผนก  Production
บริษัท ทัวร์ 168 ทราเวล

ฐาปนีย์  บุญทวีวัฒน์
วราภรณื  นนดารา
นาตาลี  กล่ำฮุ้ย

3/2552 คุณวันชัย อ.มาโนช
53

ปัจจัยในการเลือกใช้สนามบินสุโขทัย
และ สมุยของบริษัทสายการบิน

บริษัท  เสาวลักษณ์
จินดาเจี่ยทัวร์ จำกัด
อรณิชา  บุญชนะ 3/2552

คุณภัสสรวัลย์

อ.เยาวภรณ์
54 การวิเคราะห์พื้นฐานงานบริการภาคพื้นดิน
รูปแบบการบริการของ
สายการบินและแอร์
ฟรานส์
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต
แอนด์ แทรเวล จำกัด
เมริษา  แก้วปู่ 3/2552 คุณบุญตา อ.เจกิตาน์
55 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ทรานส์แอมเอวิเอชั่น  จำกัด บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด สุนิษฐาภรณ์  คงเพ็ง 3/2552 คุณศุภมาส อ.เยาวภรณ์
56 การจัดนำเที่ยวสำหรับธุรกิจ  MICE บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด ชนมน  อรรฆยาวุธ 3/2552

คุณจักร์พันธ์

อ.นันทิรา
57 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบิน
สายการบิน ยูไนเต็ด นารีวิทยบ์  เตชะอัศวกวิน 3/2552 คุณอนุวัฒน์ อ.นันทิรา
58 ทริปจันทรบุรี ตะลอนทัวร์ วรรณนภา  สถิตพรอำนวย 3/2552 คุณอ้อมเดือน อ.จตุรพร

ปี 2552 | ปี 2560


หัวข้อโครงการสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2560

ลำดับ หัวข้อโครงงาน สถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ภาคเรียน พนง.ที่ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา
1

น้ำพริกมะม่วงมะนาวโห่

โรงแรม รอยัล ออคิด
เชอราตัน สี่พระยา
สรวี หัวใจแก้ว 2/2560 คุณนงค์นุช อ.ยุวริน
2 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการให้บริการ
Thai Lion Air
บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ พรรวินท์ สุขกลัด 2/2560 คุณไตรทศ อ.ภัทรภร
3

Anantara Clean Food and Infused Water at Anantara Riverside Bangkok Resort

โรงแรม อนันตรา
ริเวอร์ไซต์
กรุงเทพฯ รีสอร์ท
พลอยณิชชา
กร ศรีวราสาสน์
ปุณฑริกา
2/2560 คุณกิตติพัฒน์ อ.ทิพย์กน
4 การนำเสนอโครงการกิจกรรม "เที่ยวทะเล รักษ์ทะเล" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหม่
ศิริณญา เกิดราศรี
พิบูลย์เทพ ฤทธิแผลง
2/2560 คุณชลดา อ.ชาญชัย
5 โครงการบริหารจัดการคุณภาพการทำงานของ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม โหมด สาทร เจนวิทย์ ศรีชัยเกศ 2/2560 คุณวัชรพัน อ.ยุวริน
6 ตามรอยนาคีที่คำชะโนด บริษัท เอส เอส ฮอลิเดย์ กนกพล บุนนาค 2/2560 คุณดวงจิตร อ.ศุภัตรา
7 กากกาแฟเอนกประสงค์ โรงแรมชาเทรียม
ริเวอร์ไซด์
พจนินท์ อ้อมงาม 2/2560 คุณศิริเพ็ญ อ.ทิพย์กนก
8 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลของชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียนผ่าน (แฟนเพจ) บริษัท วิทยา วิคตอรี่ ทัวร์ ฐิติมาพร จงอวยพร 2/2560 คุณชุมพล อ.ศุภัตรา
9 สื่อโฆษณา Viral Marketing ผ่าน
Digital Chanel
บริษัทซันสไมล ฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล ศุภาวรรณ ชมภูหอม 2/2560 คุณนิยะด ดร.นันทิรา
10 Potato Scone-based burger by
W Well favored
โรงแรม W
Bangkok Hotel
ธิษณา คำเกลี้ยง 2/2560 คุณประทีป อ.ยุวริน
11 ปลาดอร์ลี่ซัลซ่ามะม่วงหิมพานต์ชีส โรงแรมปาร์ค วิลเลจ วิลัยวรรณ ปานเกษม
เกียรติศักดิ์ วิโรจนะ
2/2560 คุณณัฐพงษ์ อ.แพรว
12 ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจและอุปสรรค์ในการใช้บริการในวรบุรี สุขุมวิท
โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท
โรงแรมวรบุรี สุขุมวิท สุชานรี แก้วจีน
มัดทิว อิ่มวงค์ทรัพย์
2/2560 คุณทิพยาภรณ์ อ.ปัญจมา
13 การนำเศษอาหารมาแปรรูป
เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลด
ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ
โรงแรมนารายณ์ ณิชากร กฤตแย้มสรวล 
ยุภาพร สุภาศร
ธันยารัตน์ คลกลาง
สุทธิดา เจริญศรี
2/2560 คุณพัชรินทร์ อ.ศนิ
14

การส่งเสริมการตลาดรายการนำเที่ยวยุโรปเส้นทางดอกไม้

บริษัท ฟันนี่ทริป
ฮอลิเดย์ จำกัด
ศิวาภรณ์ สุดประเสริฐ
เกวลิน สกุลพูลกิตติ
2/2560 คุณศศิธร อ.เปรมปวีร์
15 แนวทางพัฒนาในการ
ดำเนินการ ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
บริษัท บรอน ทราเวล
มาร์ต จำกัด
ณิชากร วงษ์ทวีทรัพย์
อริศรา รุจิไชยวัฒน์
2/2560 คุณธวัช อ.เปรมปวีร์
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางบินในประเทศ
สู่อาเซียน
บริษัทไทยแอร์เอเชีย บวรรัตน์ แสงจันทร์ทิพย์
วรัญญา ใจเย็น
กนกวรรณ จิรังกูล
เอริกา เกตุแก้ว
2/2560 คุณอารยา อ.กฤป
17 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยว ATTA
วนิศรา ครู่กระโทก 2/2560 คุณนภาวรรณ อ.ชาญชัย
18 ปัจจัยที่ส่งผลดีและผลเสียต่อการให้บริการลูกค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
กรณีศึกษา ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินการบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงาน
หลานหลวง กทม
บริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน)
ลักขณา อินตาฝา 2/2560 คุณธัญกาญจน์ ดร.นันทิรา
19 ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากเศษ
อาหารเหลือใช้
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ พัชราภรณ์ สายพานทอง 2/2560 คุณพนม อ.แพรว
20 น้ำพริกปลากระพงสมุนไพร โรงแรมไมด้า ทวารวดี
แกรนด์ นครปฐม
สุภาพร สกุลจิ้น 2/2560 คุณสุภาพร อ.แพรว
21 ช๊อกเปลือกไข่สมุนไพร
ป้องกันแมลง
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ธนิษฐา เผือกม่วงศรี 2/2560 คุณกิตติศักดิ์ อ.นันทินี
22 เทียนหอมกลิ่นกาแฟ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ สารลี หวังอัครโรจน์ 2/2560 คุณกิตติศักดิ์ อ.นันทินี
23 การศึกษาแนวทางป้องกันเที่ยวบินล่าช้าของสานการบิน Thai Vietjet Air บริษัท Thai Vietiet Air สนามบินสุวรรณภูมิ ณัฐชัย รัศมีดารา 2/2560 คุณอินทิรา อ.ภัทรภร

   • ประจำปีการศึกษา 2558   

       - ภาคการศึกษาที่ 1/2558

       - ภาคการศึกษาที่ 2/2558

       - ภาคการศึกษาที่ 3/2558


You are here: Home กิจกรรมพิเศษ ด้านวิชาการ