โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 9

 

 pr1

ระยะเวลาในการอบรม

        เริ่มอบรมตั้งแต่  วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน 2556  –  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม  2556   ทุกวันจันทร์ -  ศุกร์ เวลา  18.00 - 21.00  น.

สถานที่ฝึกอบรม

        การบรรยายที่ห้อง 19–1003 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น และการฝึกภาษาต่างประเทศที่ห้อง 19-1003, 19-1007 
 และ 19-1009 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  19  ชั้น  มหาวิทยาลัยสยาม  โดยแยกกลุ่มตามภาษาต่างประเทศที่เข้าอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

        จำนวนไม่เกิน 80  คน โดยแบ่งเป็น  ภาษาอังกฤษ,  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        (1)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

        (2)  มีสัญชาติไทย

        (3)  อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ 

        (4)  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง   หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

        (5)  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

        (6)  ต้องพูด  อ่าน  และเขียนภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศที่จะอบรมได้ดี

        (7)  มีความรัก  และศรัทธาต่ออาชีพนี้

        (8)  มีบุคลิกภาพ  และกริยามารยาทที่เหมาะสมกับอาชีพนี้

        (9)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ

        การตรวจสอบหลักฐาน ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา     หรืออยู่ระหว่างรอผลอนุมัติจบหลักสูตรจะไม่พิจารณาให้สมัคร

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ 

สถานที่รับสมัคร

        ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201  มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0-2457-0068 ต่อ  5211

หลักฐานในการสมัคร

        (1)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน  4  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน)

        (2)  สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ  พร้อมนำตัวจริงมาแสดง

        (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ  พร้อมนำตัวจริงมาแสดง

   (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ฉบับ  พร้อมนำตัวจริงมาแสดง

 

   (5)  หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ามี)

       (6)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 หมายเหตุ

    (1)  ถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศ  ต้องมีหลักฐานการเทียบวุฒิจาก  ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาด้วย

 

    (2)  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ต้องพูด  อ่าน  เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

    (3)  หากพบว่าผู้สมัคร  มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง   รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการฝึกอบรม    โดยไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบัน

 

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบคัดเลือก

  ค่าใบสมัครชุดละ  50  บาท ค่าสมัครสอบคัดเลือกท่านละ  500  บาท โดยชำระเป็นเงินสด  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสอบไม่ถึง 40 คนจึงจะคืนให้

 ค่าธรรมเนียมการอบรม

        ค่าธรรมเนียมการอบรม  34,000  บาท  (ค่าที่พัก ค่า อาหาร   ค่ารถ   และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการศึกษานอกสถานที่  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าประกาศนียบัตร) 

สำหรับค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถชำระโดยโอนเงินเข้า ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีการโรงแรม 3 เลขที่ 159-2-02223-8 ประเภทออมทรัพย์ หรือชำระเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น

การสอบคัดเลือก

        (1)  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00-12.00 น. โดยสอบความรู้ทั่วไป  เวลา  09.00 – 10.00  น. , ภาษาต่างประเทศสอบ  เวลา  10.00 – 12.00  น.  และสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เวลา  13.00-17.00 น. ณ ห้อง 19–1806A  ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาที่ผู้สมัครเลือกเข้าอบรม

        (2)  ผู้สมัครจะต้องนำบัตรเลขที่สอบ  พร้อมบัตรประชาชนมาแสดง  เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

        (3)  การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม    ผู้ที่ผ่านการทดสอบ      ต้องชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2556   เวลา 8.30 – 16.30 น.  ที่ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201  เว้นวันอาทิตย์

 

กำหนดการและสถานที่ประกาศผลสอบ

        ประกาศผลการสอบคัดเลือก  จะประกาศในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5  มหาวิทยาลัยสยาม  หรือ http://hotel.siam.edu

 การเดินทางไปมหาวิทยาลัยสยาม     จากถนนสีลม – สะพานสาธร โดยเส้นทางสายใหม่  (ถนนตากสิน – เพชรเกษม) ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเท่านั้น

 m32443

 

 

การคมนาคม  ไปมหาวิทยาลัยสยาม

    * รถประจำทางสาย 7, 7ก, 80, 80ก, 84, 91, 91ก, 101, 146, 147, 157,161,163, 164

    * รถประจำทางปรับอากาศสาย ปอ.80, ปอ.84, ปอ.91, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509

    *และรถประจำทางสายต่างจังหวัดที่ผ่านสายใต้เก่าทุกสาย

 

Find Us On Facebook

You are here: Home Sample Data-Articles ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 9