งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน


ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสยาม
จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน
 
โดยได้รับเกียรติ
จากคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  
คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คุณธวัชชัย เงิยเจริญ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและภัตตาคาร สมาคมภัตตาคารไทยและสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง"ฝ่าวิกฤติชีวิตท่องเที่ยวไทย"
 
ในโอกาสนี้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นายธีรศักดิ์ เฮ้าเฮง Mixologist ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ โรงแรม W Bangkok
 
คนดีเรียนเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่
1 นางสาวสุพรรษาศรี จุมพล เกรดเฉลี่ย 3.97 และ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย เกรดเฉลี่ย 3.93
 
คนดีกิจกรรมเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวปรารถนา พิพัฒน์วัฒนารมย์
 
ภายหลังจากเสร็จพิธีร่วมถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน