ข้อมูลภาควิชาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

วิสัยทัศน์ vision
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสากล  โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ Mission
  1.สร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคมโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
  2.ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม
  3.สร้างเสริมจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ    
  4. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
  5. สร้างเสริมการบูรณาการความรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง และร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในศาสตร์ต่างๆและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ  400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม


อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
(อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาฯ)
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
Mr.Sean Meadows
(English Lecturer)
Mr.Masaya Nakai
(Japanese Lecturer)
Mr.Paul Richard Gomes
(English Lecturer)
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
Mr.Ching Yueh Chang
(Chinese Lecturer)
อาจารย์นันทวัชร ซื่อตรง
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
ดร.วรกานต์ เฉลิมชัยกิจ
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – Bachelor of Arts (B.A.)
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  (Tourism and Hospitality Industry)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, กศน, ปวช, ปวส, หรือเทียบเท่า และเทียบโอน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวส.หรือเทียบเท่าด้านพาณิชยกรรม สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
 
จำนวนหน่วยกิต
- รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบการศึกษา

อาชีพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในส่วนต่างๆของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร / สมาคม / รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและการบริการต่างๆ ธุรกิจภัตตาคารและจัดเลี้ยง การประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ออกแบบและรับจัดงานต่างๆ (Organizer) เช่น ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Professional Exhibition Organizer; PEO) ผู้จัดงานประชุมแบบครบวงจร (Professional Convention Organizer; PCO) ผู้จัดนำเที่ยว (Incentive Travel Organizer) ผู้จัดอีเวนท์ (Event Organizer) ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจให้บริการสถานที่จัดงาน (Venue) เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม และธุรกิจจัดหาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Supplier)
 
2. นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในส่วนต่างๆของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร / สมาคม / รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agency and Tour Operator) มัคคุเทศก์ในประเทศ (Domestic) มัคคุเทศก์ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวในประเทศ (Inbound) และมัคคุเทศก์ที่นำชาวไทยเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ธุรกิจการบินทั้งภาคพื้นบนเครื่องบิน และส่วนบริการอื่นๆในธุรกิจการบินรวมถึงศูนย์รับจองที่พัก และจองบัตรโดยสาร

วิชาที่เรียนเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียน
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร       132 หน่วยกิต
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       33 หน่วยกิต
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ                               87 หน่วยกิต
    ค. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ             6 หน่วยกิต
    ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หน่วยกิต