ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท สาขา วันที่ คะแนน
1
นางสาวนรีรัตน์ ห่วงทิม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
76.80%
2
นายพีรกฤตย์ รุ่งโรจน์พุฒิธาดา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
76.77%
3
นางสาวนมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
75.48%
4
นายรชานนท์ มณีปรุ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
77.11%
5
นายภาคภูมิ ดีประชีพ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
77.71%
6
นางสาวณิชารีย์ เสถียรเสาวภาคย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
74.40%
7
นายภิเชฐชัย บุญธนาทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
70.50%
8
นางสาวณาตยานี ชาตะไน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
75.00%
9
นายธีรศักดิ์ ทับสาย ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
71.00%
10
นายอดิศักดิ์ แซ่จึง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
72.90%
11
นายสุรชัย บำรุงชีพ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
74.10%
12
นางสาวณัฐชานันท์ เวชชปาน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
76.90%
13
นายสันติ ทองปรีชา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
74.70%
14
นายวุฒิชัย สังข์ขาว ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
74.70%
15
นายนัฐชัย พิชัยรัตน์จินดา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
75.45%
16
นายชาติชาย วงศ์สิงห์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
71.63%
17
นาสาวสุธาสินี มาน้อย ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
80.58%
18
นางสาวจณิสตา อินเลี้ยง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
81.83%
19
นางสาวศิเรมอร สนใจการค้า ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
81.97%
20
นางสาวชญานี บุญศิริ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
82.55%
21
นางสาวชลลดา ศรีอ่ำดี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
79.97%
22
นางสาววิลาวัลย์ นิกรพล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
80.90%
23
นางสาวสุธาทินิกร อรุณโชคทวีกุล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
76.50%
24
นางสาวภัณฑิรา ปทุมมณี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
77.78%
25
นางสาวชนิษฐา วุฒิวรรณ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
77.81%
26
นางสาววรัญชลี ธำรงวรพร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
82.05%
27
นางสาวปิยะนุช ดีรอด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
83.78%
28
นายองอาจ ชัยนรัตน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
81.58%
29
นางสาวเพชรรัตน์ แตกปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
80.03%
30
นางสาวพัฑฒิดา เอมรัฐ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
77.36%
31
นางสาวนวรัตน์ เพ็งหนุน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
74.20%
32
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณพรม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
81.00%
33
นายอานันท์ ด่านลำมะจาก ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
80.30%
34
นางสาวอารียา ปลื้มสุด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
77.40%
35
นางสาวอรดา ห่วงทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
77.70%
36
นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
74.55%
37
นายธนารักษ์ อะคะปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
82.95%
38
นายวรศักดิ์ สกุลนี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
75.36%
39
นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ย่าง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
79.57%
40
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
73.85%
41
นางสาวสุธาสินี บัวทอง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
77.58%
42
นายธันยบูรณ์ มากสวนป่าน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
83.40%
43
นางสาวสุนิษา คชายุทธ์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
75.47%
44
นางสาวศิรินภา นิยมศรี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
78.80%
45
นางสาวธนิศรา ชื่อโต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
80.67%
46
นางสาวภัทรภร พลสิมมา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
80.27%
47
นายอรรคเดช อุทัยพล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
82.00%
48
นางสาวจิราภรณ์ ขันเพชร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
73.47%
49
นายขจรอภิวัฒน์ แซ่จุง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 17) 13 ม.ค. 2567
70.67%
50
นางสาวพจมาน รัศมีวิภานนท์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 16) 23 ก.ย. 2566
73.73%
51
นายวรพงศ์ จีรสกุล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 16) 23 ก.ย. 2566
79.73%
52
นางสาวกิตยาภรณ์ อ่าวสกุล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 16) 23 ก.ย. 2566
70.00%
53
นางสาวอกนิษฐ์ ละวีวัลย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 16) 23 ก.ย. 2566
76.54%
54
นางสาวณัชชาภัทร บุญณีกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 15) 6 ส.ค. 2566
73.41%
55
นางสาวสุวรรณา สมภาค ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 15) 6 ส.ค. 2566
78.26%
56
นายสิทธิพร บุรมย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 15) 6 ส.ค. 2566
75.60%
57
นายฐิติวุฒิ รักสกุลลี้ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 15) 6 ส.ค. 2566
74.40%
58
นางสาวธัญญธร เพ็ญภู่ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 15) 6 ส.ค. 2566
78.66%
59
นางสาวพรมนัส สีหาคม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
83.06%
60
นายพัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
78.80%
61
นายสมยศ ฉ่อยทนง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
78.27%
62
นางสาวอุราภา บุตรน้ำเพ็ชร์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
78.97%
63
นายอภิชัย เกสรพิทยาพงษ์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
77.06%
64
นางสาวจันทร์เพ็ญ พินิจมนตรี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 14) 20 พ.ค. 2566
79.74%
65
นายวีระศักดิ์ ตลอดสุข ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 13) 18 มี.ค. 2566
86.56%
66
นางสาวชญาภา สุขสภา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 13) 18 มี.ค. 2566
91.33%
67
นายจิโรจน์ แถมรัตน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 13) 18 มี.ค. 2566
85.70%
68
นางสาววริศรา พรหิรัญรัตน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 13) 18 มี.ค. 2566
92.40%
69
นายธนัช อภิปาลกุลดำรง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 13) 18 มี.ค. 2566
89.23%
70
นางสาววิกานดา ตันติรักษ์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
81.90%
71
นายสิปปภาส ภู่ฮะ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
75.26%
72
นางสาวพรรณราย ศักดิ์เจริญ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
72.48%
73
นางทัศนาพร จงเจนวุฒิ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
72.25%
74
นางสาวชลธิชา ยวนังกูร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
76.07%
75
นายไพฑูรย์ เข็มเพชร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
74.37%
76
นายคุณากร วงษ์บวรวัชร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
71.52%
77
นางกัญญาพัชร บำรุงกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.92%
78
นายเทิดเกียรติ เกตสา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.13%
79
นางสาวอุษา ชะลูด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.25%
80
นางชัญญรัช จันทรมี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
73.71%
81
นางจุฑารัตน์ เดชวงศ์ษา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
82.00%
82
นางสาวเกษราภรณ์ สงณรินทร์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
70.81%
83
นายมนตรี เดชวงศ์ษา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
76.20%
84
นางมยุรี เล็กเจริญ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
75.72%
85
นายนพดล กิตติสมานฉันท์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
77.43%
86
นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
77.95%
87
นายธนภัทร โม่งประณีต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
78.00%
88
นางสาวณัฏฐา บุญชัยยะ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
74.43%