ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท สาขา วันที่ คะแนน
1
นางสาวนวรัตน์ เพ็งหนุน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 9 ส.ค. 2562
74.20%
2
นางสาวอารียา ปลื้มสุด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 9 ส.ค. 2562
77.40%
3
นายอานันท์ ด่านลำมะจาก ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 9 ส.ค. 2562
80.30%
4
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณพรม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 9 ส.ค. 2562
81.00%
5
นางสาวพัฑฒิดา เอมรัฐ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
77.36%
6
นางสาวปิยะนุช ดีรอด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
83.78%
7
นางสาววรัญชลี ธำรงวรพร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
82.05%
8
นายองอาจ ชัชนรัตน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
81.58%
9
นางสาวเพชรรัตน์ แตกปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
80.03%
10
นางสาวชนิษฐา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 3 ธ.ค. 2562
77.81%
11
นางสาวอรดา ห่วงทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
77.70%
12
นายธันยบูรณ์ มากสวนป่าน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
83.40%
13
นายธนารักษ์ อะคะปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
82.95%
14
นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
74.55%
15
นายวรศักดิ์ สกุลนี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
75.36%
16
นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ย่าง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
79.57%
17
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
73.85%
18
นางสาวสุธาสินี บัวทอง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 22 ต.ค. 2561
77.58%
19
นางสาวณัฏฐา บุญชัยยะ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 20 พ.ค. 2561
74.43%
20
นายธนภัทร โม่งประณีต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 20 พ.ค. 2561
78.00%
21
นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 20 พ.ค. 2561
77.95%
22
นายนพดล กิตติสมานฉันท์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 20 พ.ค. 2561
77.43%