ยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขัน
โครงการ Public in the 21st Century ประจำปี ๒๕๖๐
ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม

ทีม Siam Virtual Team ที่ชนะการประกวด คือ

๑. นายอัคคณัฐ เกื้อกิจฐานิตกุล
๒. นายทยากร เลาหสกุลงาม
๓. นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ


 

การแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง"
ณ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2560

 

แสดงเพิ่มเติม >> อ่านต่อ <<


 งานสายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 28
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

แสดงเพิ่มเติม >> อ่านต่อ <<


 

 

You are here: Home