อาชีพที่รองรับimage-1

บาร์เทนเดอร์

แนะนำรายการเครื่องดื่มและตอบข้อซักถาม รับผิดชอบในการจัดเตรียมบาร์หรือสำรวจความพร้อมของบาร์สำหรับขายเครื่องดื่ม รับคำสั่งจากลูกค้า ผสมเครื่องดื่มตามคำสั่งลูกค้า ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมถูกวิธี ทำความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดื่ม ผสมและจัดเตรียมอาหารตามรายการเมนูที่นำเสนอ ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมการบริการลูกค้าimage-1

ธุรกิจที่พัก โรงแรม

ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานสำรองห้องพัก เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ฯลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจร้านซักรีด ฯลฯimage-1

มัคคุเทศก์ ไกด์ ผู้นำทัวร์

เป็นผู้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน ข้อมูล ภาษา ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่าง ๆ แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเอกเทศ หรือนักท่องเที่ยวในกรณีทัศนศึกษาที่สถานีทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอื่น ๆimage-1

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แอร์โฮสเตส สจวต

ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องตามจุดต่าง ๆ เช่น ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ สำหรับสาธิตให้ผู้โดยสาร ฯลฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการ และอยู่ในสภาพใช้การได้
 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เช่น การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย การจัดหาที่นั่งให้กับผู้โดยสาร ตรวจดูให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดก่อนเครื่องบินขึ้นหรือลง แจกสิ่งพิมพ์ให้ผู้โดยสารอ่าน และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ในห้องผู้โดยสาร และห้องน้ำ เป็นอาทิ