ทุนเพชรในสยาม

สมัครเรียนได้ที่นี่ hotel.siam.edu.

คุณสมบัติ

1. ต้องชื่นชอบด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตหกรรมบริกา ทำอาหาร ประณีตศืลป์ หรือนาฏศิลป์ อย่างใดหนึ่งเป็นอย่างน้อย
2. เกรดเฉลี่ยถึงปัจจุบัน 3.00 (ไม่จำเป็นต้องรอเทอมสุดท้าย)
3. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
4. มีอาจารย์รับรองความประพฤติ

รายละเอียด

ประกาศการมอบทุน"เพชรในสยาม" ครั้งที่1/2564

ด้วยปัจจุบันประชาชนคนไทยและประชาคมโลกต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ทางมหาวิทยาลัยสยามตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษา"เพชรในสยาม"เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของเยาวชน จึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แก่ โรงเรียนเครือข่ายม.สยาม และโรงเรียนเครือข่ายสมาคมนิยมไทย จำนวน 10โรงเรียน( สงวนสิทธิ์พิจารณา จากลำดับการส่งก่อนหลัง) โดยให้ทางโรงเรียนต้นสังกัดจัด ส่งรายชื่อนักเรียนที่ชื่นชอบงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ชอบทำอาหาร ชอบงานประณีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับทุน โรงเรียนละ 10คน

เงื่อนไข

1. ได้ทุน 50% เป็นเวลา4เทอม นับตั้งแต่แรกเข้า
2. อยู่ในกฏระเบียบตามมหาวิทยาลัยกำหนด
3.ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
4. รักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม3.00ตลอดการรับทุน

หลักฐานการสมัคร

ทั้งนี้ขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อ นักเรียนที่จะขอรับทุน จำนวนสูงสุด 10คน โดยแนบเอกสารดังนี้
1. จดหมายนำส่งรายชื่อนักเรียน
2. บัตรประชาชนผู้ขอทุน
3. ใบเกรดเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

ส่งเอกสารภายในวันที่25ก.พ.2564 มาที่
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
อาคาร5ชั้น2 ห้อง 5-201
มหาวิทยาลัยสยาม
38ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160
โทรศัพท์ 028686000ต่อ5211