เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13 ตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563


ค่าสมัครสอบคัดเลือก และ ค่าธรรมเนียมอบรมมัคคุเทศก์
1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมอบรม 39,900 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการทัศนศีกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าประกาศนียบัตร)
หมายเหตุ : หากผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าอบรมที่เหลือ 39,900 บาท ใน ข้อที่ 2 

การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสอบความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบภาษาต่างประเทศ เวลา 10.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาที่ผู้สมัครเลือกเข้าอบรม

การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
1. ทางเว็บไซต์ www.hotel.siam.edu
2. ป้ายประกาศหน้าห้องสยามทัวร์จำลองอาคาร 5 มหาวิทยาลัยสยาม
3. บอร์ดหน้าศูนย์ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น

ระยะเวลาอบรม

1. เริ่มการอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
2. อบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมภาคความรู้ทั่วไปทั้งสิ้น 211 ชั่วโมง
4. ทัศนศึกษาอีก 5 เส้นทาง

วันที่สอบทฤษฎี และ สอบภาคปฎิบัติ
- วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 สอบภาคปฎิบัติ
- วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 สอบภาคทฤษฎี

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 มหาวิทยาลัยสยาม
2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hotel.siam.edu

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด
5. ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)

1. ใบสมัคร + พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ
1. ถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหลักฐานการเทียบวุฒิจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาด้วย
2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3. หากพบว่าผู้สมัครมีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการฝึกอบรม โดยไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบัน

การชำระเงินค่าสมัคร

1. ชำระเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-201 มหาวิทยาลัยสยาม
2. ชำระผ่านธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 138-2-23694-9 เมื่อโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบรูปหลักฐาน/ใบสลิป

1. ยืนยันหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ : ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน
2. ยืนยันหลักฐานผ่านทางอีเมล์ : su-hotel@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-868-6000 ต่อ 5211

Hastag
#อบรมมัคคุเทศก์ ม.สยาม #อบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยาม #อบรมมัคคุเทศก์ ที่มหาวิทยาลัยสยาม