ศูนย์อบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม (Siam Culinary School)
ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม (Siam Culinary School)

ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม. ๐๑๖/๒๕๖๐

เปิดทำการทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างประเทศ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(กุ๊ก) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


เปิดทดสอบและอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้

1.) ทดสอบหลักสูตร มาตรฐานฝีมือแรงงาน "ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1"
*** เปิดรับสมัคร "ทดสอบ" แล้ว!!!  ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
*** ทดสอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ วันเสาร์  ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

*** วันทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับจำนวนผู้สมัครทดสอบ
 
การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง หากผ่านจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติต่อไป
- ส่วนที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ และได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปขอวีซ่า ทำงานที่ต่างประเทศ)
 
สถานที่ทดสอบ
1) สอบทฤษฎี : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม Siam Culinary School ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
2) สอบปฏิบัติ : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม Siam Culinary School ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ
   ♦ ชุดปฏิบัติงานครัว, ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม และผ้าเช็ดมือ
   ♦ มีดสำหรับการแกะสลักผักและผลไม้
   ♦ รองเท้าเชฟ หรือรองเท้าที่ปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานครัว
ค่าธรรมเนียมในสมัครทดสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ 1,500 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาท และ ค่าวัตถุดิบ 500 บาท)

2.) อบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น" (45ชม.)
     และหลักสูตร "การทำอาหารไทยประยุกต์" (45ชม.)
*** วันอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับจำนวนผู้สมัครอบรม
 
อาจารย์ผู้สอน
1. เชฟสุนทร สอนกิจดี
2. เชฟจินต์จุฑา ไชยศรีษะ
3. เชฟธันยบูรณ์ มากสวนป่าน
4. เชฟสหรัตน์ กลองนรินทร์
5. เชฟสิทธิโชติ วรรณโส
 
สถานที่อบรม 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม Siam Culinary School ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ค่าสมัครอบรม 9,500 บาท (ต่อ 1 หลักสูตร)

3.) การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
3.1 ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
3.2 มารับด้วยตัวเอง หรือ มาส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 60 บาท 
 
4.) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันสมัคร
4.2 มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4.3 ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
4.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5.) การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
5.1 ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.hotel.siam.edu 
5.2 สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ su–hotel@hotmail.com หรือ โทรสารมาที่ 02-868-4351
5.3 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม
5.4 ดูกำหนดวันทดสอบจากหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/SiamCulinarySchool
5.5 ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโอนเงินผ่าน
(ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 005-8-14360-3)
**กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก่อนชำระเงิน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน (จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี)
5.5 เมื่อชำระค่าทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้ 3 ช่องทาง 
- หน้าเว็บไซต์ >> ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน <<
- ทางโทรสาร 02-8684351
- ทางอีเมล์ su-hotel@hotmail.com
- ทาง Messenger Facebook https://www.facebook.com/SiamCulinarySchool
5.6 นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาวันทดสอบด้วย
 
6.) ติดต่อสอบถามและสมัครอบรมได้ที่
095-7230330 (เชฟโบว์)
088-2623546 (เชฟเน็ต)
หรือ 02-868-6000 ต่อ 5211

ประมวลภาพการอบรมการประกอบอาหารไทยเบื้องต้นครั้งล่าสุด