สมัครอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเลือกประเภทการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลการทำงานในปัจจุบัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
เลือกรูป
* ขนาดไฟล์ห้ามเกิน 2MB
เลือกรูป
*สำหรับสมัครทดสอบ ต้องเป็นวุฒิการศึกษาทางด้านการอาหาร หรือ ใบรับรองการทำงานด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
เลือกรูป
* ขนาดไฟล์ห้ามเกิน 2MB
เลือกรูป
* ขนาดไฟล์ห้ามเกิน 2MB
การชำระเงินค่าสมัคร

(เงื่อนไขการอบรมและทดสอบ เป็นไปตามศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานกำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงการอบรมและทดสอบได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลใดๆให้ทราบ)