ความภาคภูมิใจ


      
 
ยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขันโครงการ Public in the 21st Century ประจำปี ๒๕๖๐ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม ทีม Siam Virtual Team ที่ชนะการประกวด คือ ๑. นายอัคคณัฐ เกื้อกิจฐานิตกุล ๒. นายทยากร เลาหสกุลงาม ๓. นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ