ทำเนียบดาวเดือนimage-1

ดาวเดือนประจำปี 2562

นาย ธนวัฒน์ สานิชวรรณ (มิว)   6204400053
นางสาว ธนพร สัตยเลขา (มาย) 6204400097
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะ : กำลังศึกษาimage-1

ดาวเดือนประจำปี 2561

Mr.Chaiyo  Steven  Ines (ปริ้นท์)
Mss Sabrina  Dee  Veldhuisen (ซา)
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะ : กำลังศึกษาimage-1

ดาวเดือนประจำปี 2560

นาย ภูเมธ  มกราพันธ์
นางสาว วริศา  ต่อมแก้ว
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะ : กำลังศึกษาimage-1

ดาวเดือนประจำปี 2559

นาย เนติรัฐ  กิตติรุ่งทวี (คิว)
นางสาว นุสบา  พิทักษ์หิรัญพงศ์ (มุก)
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะ : สำเร็จการศึกษา