สหกิจศึกษา

No. หัวข้อโครงงาน สถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ภาคเรียน/ปี พนง.ที่ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา
1 น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร รร.โนโวเทล กรุงเทพ สีลม น.ส.กรวิภา แมลงภู่ 1/2562 คุณ ศศิธร กฤษณาคุปต์ (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
2 แยมพายนาน่า Painana Jam รร.โนโวเทล กรุงเทพ สีลม น.ส.พรรณนิภา วงศ์เจริญ 1/2562 คุณ สุกัญญา แสงทอง( Commis (Bakery Kitchen) อ.นันทินี ทองอร
3 Energy Ball สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสูตรวีแกน Vegan Thai Herb Energy Ball รร.อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท น.ส.กนกวรรณ เกตุขุนทด
นาย อานนท์ บุญทรัพย์
1/2562 คุณ สุนันทา ฟักสุวรรณ(Training Coordinator) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
4 สครับสมุนไพรขัดผิวจากแครอท รร.แบงค็อก แมริออท สุรวงศ์ น.ส.กนกประภา สมนึก
น.ส.สาลิกา นาพงษ์
1/2562 คุณ ชลฐิชา จันทรสุวรรณ(Assistant Manager) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
5 ฐานรองเทียนเปเปอร์มาเช่จากถาดไข่ (Paper Mache Candle Egg Cartons) โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ น.ส.กัลยา คงวุธ 1/2561 คุณสุนันทา ฝักสุวรรณ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
6 สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัทยูแอนด์ไอทัวร์ (Sticker Line. You. & I. Tours) บริษัท ยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด น.ส.นันทิชา ทับพันธุ์ 1/2561 คุณกฤติยา นิ่มเดช (พนักงานฝ่ายขาย) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
7 การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด น.ส.ณัฏฐ์ฐิรา ประสพรัตนสุข 1/2561 คุณสรวิช แซ่อุ่ย (TICKETING) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
8 การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST (กรณีศึกษา) บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ น.ส.จาริยา ศรีสำราญ
น.ส.สิริวิกานต์ เศษรักษา
1/2561 คุณนุชนภา เนื่องชมภู (ผู้จัดการ) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
9 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัท สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล น.ส.สรารัตน์ โชคไพรวัน
น.ส.ยอดกมล ทรัพย์ศรี
1/2561 คุณชุมพล สิงห์เมืองพล (Director) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
10 การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง บริษัท ครัวการบินไทย จำกัด (ดอนเมือง) น.ส.ปรียาวรรณ แก้วทองทา
นาย ชูเกียรติ จงอ่อน
1/2561 คุณจิรารัตน์ ภู่อุณฑโร (พนักงาน) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
11 เสาวรสนมสดสีเขียว Passion Fruit Green Milk บริษัท ครัวการบินไทย จำกัด(มหาชน) น.ส.อังคณา เกตุแก้ว
น.ส.อรณัฐ พูนประชาสิน
1/2561 คุณพรทิพย์ โหมดทอง (พนักงาน) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
12 ขนมตะโก้ชานมไข่มุก 5 สี บริษัท ครัวการบินไทย จำกัด(มหาชน) นายพลิศร์ แสงอากาศ
น.ส.ชวัลพัชร วงศ์พัฒนานิวาศ
1/2561 คุณปิ่นปวีณ์ กิจวาศน์ (Sales) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
13 ท่องมรดกโลกแดนอาทิตย์อุทัย ภูมิภาคคันไซ เส้นทาง โอซาก้า นารา เกียวโต เฮียวโงะ บริษัท 168 แทรเวิล จำกัด น.ส.นิศารัตน์ สาโรจน์ 1/2561 คุณเสกสรร สุทธิเรือง (ฝ่ายบุคคล) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
14 เบอร์เคลีย์ ค็อกเทล (Berkeley Cocktail) โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ นาย ธนพล ด้วงมั่ง 1/2561 คุณวิฑูลย์ ไตรกิ่ง (ผู้จัดการ) อ.นันทินี ทองอร
15 การแก้ไขปัญหาแขกลืมกระเป๋าของแผนก (Welcome Ambassadors) โรงแรมดับเบิลยู นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ 1/2561 คุณธนัญชัย เจริญรัตน์ (พนักงาน) อ.นันทินี ทองอร
16 ปอเปี๊ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls) โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิวตัน กรุงเทพฯ น.ส.อัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก
น.ส.ชุลีพร สินสงวน
1/2561 คุณชุตินารถ เชยเชิงวิทย์ (ครัว) อ.นันทินี ทองอร
17 สบู่กากชาเขียว Green Tea Soap โรงแรมนันดา เฮอริเทจ น.ส.อารียา กลึงสูงเนิน 1/2561 คุณจารุวรรณ กันทะวงศ์ (Waitress) อ.นันทินี ทองอร
18 สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด (Biological Extract from Pineapple Peel) โรงแรมราวินทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา น.ส.วรรณิศา อินต๊ะวิชัย 1/2561 คุณจารุวรรณ พันธ์จันดี (พนักงาน) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
19 ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ (Welcome drink Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera) โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง น.ส.กนกกาญจน์ สิริวัฒนาพาท 1/2561 คุณกมนิยา ศิริอินทร์ (Guest Relation office) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
20 ปอเปี๊ยะโคลคัท Spring Rolls Cold cuts โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ น.ส.นุสพร สุทธิช่วย 1/2561 คุณคำพันธ์ ขันติเนตร (พนักงาน) อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
21 ไวท์ออมเล็ต White Omelette โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ 1/2561 คุณคำพันธ์ ขันติเนตร (พนักงาน) อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
22 ปัจจัย 5 ประการแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม สมาคมนักวิชาการ การท่องเที่ยว น.ส.จักษณา พรายแก้ว
น.ส.ปุณณภา กนกวลัยวรรณ
1/2561 คุณพิริยะ วิริยสถาพร (พนักงาน) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
23 พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค (Organic Soybean Pudding) โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.วิภาวี พวงมาลี
น.ส.ภัททิยา ผลอินทร์
1/2561 คุณวันเพ็ญ ชนประชา (หัวหน้าครัวเบเกอรี่) อ.สุนทร สอนกิจดี
24 แยมมะเฟืองออร์แกนิก Organic Fruit Star Jam โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.อภิญญา อนันต์ลาภมงคล 1/2561 คุณพนม แจ้งจิตต์ (Supervisor) อ.สุนทร สอนกิจดี
25 Mobile Auto Boarding สายการบิน Thai Air Asia น.ส.กัญญาณัฐ เลิศทหาร
นายธนัท กุลศรีประเสริฐ
นายยุทธนา เนตรจินดา
2/2561 คุณบุญลักษณ์ ชะราครุ (Guest Service Assistant) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
26 กากกาแฟทองคำ Golden Coffee Grounds โรงแรม แบงค๊อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ น.ส.ณธิวา ประสมศรี
น.ส.บุณยาพร ชัยแก้ว
น.ส.เฉลิมขวัญ พรจันสกุล
2/2561 คุณเจน โรจนวิภาต (Assistant Banquet Manager) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
27 Coffee Effective Microorganisms โรงเเรมดุสิตธานีหัวหิน น.ส.จิระติกร ขุนณรงค์ 2/2561 คุณชุติภา พลวัฒน์ (Assistant Restaurant Manager) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
28 ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์ Gen Y Youtuber" Amazing Thailand Tourism Style Gen Y YouTuber บริษัท CK41 ทัวร์ น.ส ปวริศา สวัสดี
น.ส.กมลวรรณ บุญรัตนเรืองเดช
น.ส.จุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม
2/2561 คุณมานพ มาโนช (ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
29 Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋วิถีชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด น.ส.นิกษ์นิภา เปจะโปะ
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์สมบุญ
2/2561 คุณชุมพล สิงห์เมืองพล (Director) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
30 เส้นทาง 9 วัด ประจำ 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บริษัท อินสปายเรชั่น เอ็นดูเคชั่น ลีเชอร์แอนด์ ทรา นายกฤชศักย์ แซ่โกว
น.ส.มาลา มณฑา
2/2561 คุณอิศร์ วัจนสุนทร (กรรมการผู้จัดการ) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
31 การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีนผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go Tour China” บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด น.ส.กาญจนา วุฒิมงคลเลิศ
นายณัฐกฤช โกศลอุดมสุข
นายปรเมนทร์ อมรวณิชศักดิ์
2/2561 คุณวิภา คำขัน (พนักงาน) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
32 กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ บริษัททัวร์ ตะลอน ทัวร์ บริษัทอัครชัย โปรเจค จำกัด (ตะลอนทัวร์) นายวชิระ จารุสิริสิน 2/2561 คุณรัชพงษ์ สำเภาเล็ก (Sale Supervisor) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
33 แอลกอฮอล์เจลล้างมือผลไม้รวม Mixed Fruit Hand Wash Gel โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง น.ส.ปวิตรา วัฒโนดร 2/2561 คุณวรุณ เม่นใจหนัก (กัปตันจัดเลี้ยง) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
34 ก้อนหอมปรับอากาศชาสมุนไพรอโรมา Freshener Aroma Tea Herbal Wax Bar โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง น.ส.กิตติพร อุ่นบ้าน 2/2561 คุณกมนิยา ศิริอินทร์ (Guest Relation Officer) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
35 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ Healthy Drink from Papaya Seeds โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเด้นท์ สาทร นาย วรพล สถาปนิกานนท์ 2/2561 คุณพีรวัส เพ็งศาสตร์ (Junior Sous Chef) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
36 น้ำยาขจัดคราบจากเปลือก เลมอนเเละมะละกอ Stain Remover from Lemon And Papaya Peels โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท น.ส.ศิริรัตน์ ปัถวัลย์
น.ส.ศยามล เวียงวิเศษ
น.ส.สุมิตรา ขวัญพราย
2/2561 คุณดาระณี เบ้าจังหาร (commis 2) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
37 สลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร Salad Rolls Served with Beetroot and Dragon Fruit Dressing โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท น.ส.จิราภรณ์ ธนาพลกุลโชติ
นายกิตติศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
นายไพบูลย์ อารีไพบูลย์กิจ
2/2561 คุณดาระณี เบ้าจังหาร (commis 2) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
38 สเปรย์ไล่มดจากเปลือกไข่ไก่ Spray Ant Repellent from Chicken Egg Shell โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม 2/2561 คุณดาระณี เบ้าจังหาร (commis 2) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
39 กำไลข้อมือกำจัดยุงด้วยน้ำมันตะไคร้และ ลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ น.ส.อัญชิษฐา ขมิ้นแก้ว 2/2561 คุณวัชรี จุ้ยแดง(Front Office Officer ) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
40 พัฒนาระบบประสานงานทัวร์ Process Development for Tour Coordinator โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา น.ส.นันทิยา นิตตะโย 2/2561 คุณณัฐพัชญ์ พงศ์วรผลตำแหน่ง (Services associate) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
41 ขนมปังเพื่อสุขภาพแบบไร้แป้ง Stone Age Cereal โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกส์ สีลม น.ส.ภัทรกมล จันทร์โคตร
น.ส.นาขวัญ ดิษฐผล
น.ส.นริศรา ธรรมมงคล
2/2561 คุณเสาวลักษณ์ เลิศประเสริฐ (Commis ) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
42 การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ น.ส.อรพรรณ สำราญอ่อง 2/2561 คุณธีรโชติ ครัวจตุรัส(ผู้จัดการกองฝึกอบรม) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
43 ยำกุ้งฟูพาสต้า Spicy Shrimp Pasta โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย่าง 2/2561 คุณวีระยุทธ อุเทศพรรัตนกุล (Executive chef) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
44 ชาเขียวและกาแฟปั่นใส่เยลลี่กาแฟ Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly สตาร์บัคส์ คอฟฟี่สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ นายกันทรากร โพล้งเศรษฐี 2/2561 คุณสโรชา บินซาร์ด (Store Manager ) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
45 เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา น.ส.อภิสรา รสเย็น 2/2561 คุณศรีแพร ขออ้อมกลาง (Server ) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
46 น้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้ Barracuda Mango Salad Dressing โรงแรมโซลิแทร์ น.ส.วรปภา ศรีโรจนากูร 2/2561 คุณฉันทวิชช์ ทองสุภาพร (HR Manager) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
47 เปาบันไส้เป็ดปักกิ่งซอสเซี่ยงไฮ้ Beijing Duck with Shanghai Sauce Bun โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์ 2/2561 คุณสุทิศ ผดุงแดน (Sous Chef Chinese BQ) อ.นันทินี ทองอร
48 เครปเค้กพะโล้ Pa-Lo Crepe Cake โรงแรมสุโขทัย น.ส.สุทธาทิพย์ นิวาสะวัต
นายนิติ อนุศาสนนันท์
2/2561 คุณณัฏฐ์ชาดา เพ็ชรรัตน์ (Junior Sous Chef) อ.นันทินี ทองอร
49 เจลปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ Rose Scented Gel Air Freshener โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ นายวัชราวุฒิ อุทธา 2/2561 คุณมยุรี เหลืองไพบูลย์ศรี (Supervisor) อ.นันทินี ทองอร
50 เทียนหอมจากเปลือกส้ม Orange Peel Scented Candle โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ น.ส.อัญชลี หิ้งเพชร
น.ส.นรพร จิตรัตนโสภณ
2/2561 คุณลัลตรา ตั้งในศีลธรรม (Guest Service Agent) อ.นันทินี ทองอร
51 ข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล Butterfly Pea Sticky Rice with Mango Cocktail โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ น.ส.สุวนันท์ คงศิลป์
น.ส.สโรชา สุจริต
2/2561 คุณไพรัตน์ ผาธรรม (Service Team Leader) อ.นันทินี ทองอร
52 ค็อกเทลผลไม้เต้นระบำ Kudamono Hula Cocktail โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ น.ส.ขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม 2/2561 คุณชเลง อิ่มสุขประเสริฐ (Team Leader Service) อ.นันทินี ทองอร
53 ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ น.ส.ทัศนีย์ วีรวงศาธร
น.ส.ฐิติรัตน์ เจียมพูนทรัพย์
นายฐิติพันธ์ รุ่งศรานนท์
2/2561 คุณอรรถพล คำฤาชัย (commis2) อ.จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
54 เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ Orchid Perfume Gel โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นายปฏิพล โสภณศิริ 2/2561 คุณณัฐพงศ์ แสงคอด (Sa-kitchen ) อ.จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
55 ครัวซองต์พะเเนงลาวา Croissant Panang Lava โรงแรม อครา กรุงเทพฯ น.ส.เกศรา หล้านาม
น.ส.สุชานารถ อุษาปัญญากูล
2/2561 คุณสุริยา เก๊กง้วน (Executive Chef) อ.จินฑ์จุฑา ไชยศรีษะ
56 เจลล้างมือว่านหางจระเข้ Aloe Vera Hand Cleansing Gel โรงแรม วรบุรี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา น.ส.ธัชญมณ บุษน้ำเพชร์
น.ส.เบญจพร พูนศรีสวัสดิ์
2/2561 คุณพีรยพงษ์ วงสาสนธิ์ (Guest Service Agent ) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
57 White Champaka Liquid Soap โรงเเรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา น.ส.เนตรนภา เนตรศิลาพร
น.ส.มลธิชา น้อยเงิน
น.ส.ปราริยา มิ่งแก้ว
2/2561 คุณภัคพร จานนอก (Supervisor) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
58 ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกระดังงา Reed Diffuser Ylang-Ylang โรงเเรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา น.ส.ดวงทิพย์ ดิษผึ้ง
น.ส.กาญจนา คงแสงเงิน
2/2561 คุณภคพร จานนอก (Supervisor) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
59 Baby Sugar Rose Scrub โรงแรม โนโวเทล สีลม น.ส.สุรีย์พร พิเรนทร
น.ส.ชไมพร วงศ์ศุภสวัสดิ์
2/2561 คุณศศิธร กริสนคุปต์ (Housekeeping Manager) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
60 สครับมะพร้าวข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice & Coconut Body Scrub โรงเเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.สุพิชา รัตนบัณฑิตสกุล 2/2561 คุณจารุวรรณ โทถม (spa manager) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
61 ที่รองแก้ว จากกากกาแฟ Coaster from Coffee Grounds โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.ณัฐณิชา แก้วชิงดวง
น.ส.อิสรีย์ อนันต์นราทร
2/2561 คุณเสาวลักษณ์ ศรีคำนวน (Assistant Manager ) อ.สุนทร สอนกิจดี
62 ขนมมรกต Steamed Winter Melon Desserts โรงเเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.สุธาสินี บัวทอง
น.ส.อรณิชา เงาภู่ทอง
น.ส.กชกร สุนทรวารี
2/2561 คุณวันเพ็ญ ชนประชา (Chef de Cuisine) อ.สุนทร สอนกิจดี
63 การทำดอกไม้แห้งสำหรับในงานประชุม Dried Flowers Decoration for Meeting Rooms โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร น.ส.อรนันท์ มะลิสุ่น 2/2561 คุณบุรินทร์ รอดเอี่ยม (Captain Banquet) อ.สุนทร สอนกิจดี
64 เมี่ยงปลาแซลมอน Salmon Wrapped in Leaves โรงเเรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ น.ส.กีรตา พิมพา
น.ส.จุฑามาศ โอสถศรี
2/2561 คุณณัฎฐาภรณ์สุดหรุ่น (Admin assistant kitchen) อ.สุนทร สอนกิจดี
65 ซาโมซ่าลาบหมู Spicy Minced Pork Samosa โรงแรมริว่า เซอย่า นายวิศรุต ศรีปัญญาพงศ์ 2/2561 คุณพิพัฒน์ชัย กุศลทรามาส (Demi Chef ) อ.สุนทร สอนกิจดี
66 สติ๊กเกอร์ไลน์ บริษัท จีเอ็มทัวร์ แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน บริษัท GM tour &Travel น.ส.เกวลิน โนนกลาง
น.ส.หทัยวรรณ เซี่ยงอึ้ง
2/2561 คุณนฤมล ธะดวงศร (Head of Hr & Admin) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
67 Jackfruit Pana Cotta โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ น.ส.ประกายรุ้ง หงษ์โต
น.ส.นิภาพร เที่ยงธรรม
น.ส.อรยา อภิชนเสวิยกุล
2/2561 คุณณัฐพงศ์ แสงคอด (Sa-kitchen ) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
68 ป้ายผู้โดยสารต่อเครื่องของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ นายอภิสิทธิ์ ไชยสรณะ
น.ส.น้ำผึ้ง บุญโพธิ์
น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์
2/2561 คุณณภัค ใจกุศล (Passengers Service Lead) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
69 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจาก กระดังงา สะระแหน่และมะนาว โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.สิริวิมล ศรีณรงค์ชัย
น.ส.กัญญาณัฐ แสนสุข
2/2561 คุณพัชรมัย ศรีจามร (Assistant Learning Manager ) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
70 ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก Soufflé Ham & Sausages โรงแรม เดอะเบอเคลีย์ ประตูน้ำ น.ส.นฤมล สิทธิวงศ์
นายฐานันดร ประทวน
2/2561 คุณมงคล สว่างภพ (Chef de Partie) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
71 ระบบ Chatbot ในแอพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานโรงแรม โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ น.ส.ศศิธร ทองนวล
น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์
2/2561 คุณปฐมพงศ์ เหลืองวิทิตกูล (Assistant Learning ) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
72 การพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว โรงแรมโหมดสาทร กรุงเทพ น.ส.ชิดชนก วงศ์อัครคุณ 2/2561 คุณศิวพงศ์ กลิ่นนิล (Waiter of Banquet) อ.ชาญชัย ประคินกิจ
73 เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมนารายณ์ โรงแรมนารายณ์ น.ส.ปลายฟ้า ปัญญาสัมฤทธิ์ 3/2561 น.ส.ปลายฟ้า ปัญญาสัมฤทธิ์(FO Staff) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
74 เทียนหอมกลิ่นดอกนมแมว โรงแรมมาเลเซีย นายสุรกานต์ กุรุวรรณ์ 3/2561 คุณปิยวัฒน์ ค่ำคูณ( Front Office Staff) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
75 ครีมชีสบราวนี่หน้าสัปปะรดอบแห้ง โรงแรมรามาด้า พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ นายโชคดนัย วงษ์ประเสริฐ
น.ส.รินทร์ลภัส เขมศิริไพศาล
น.ส.สุกัญญา มีคุณ
3/2561 คุณณัฐพงษ์ พิมวราพันธุ์(Reservations Manager) ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
76 กระดาษสร้างสรรค์ Creative Paper โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม2 นายปฏิพล เฮงพิทักษ์วานิช 3/2561 คุณอติชาติ มณีโชติ(จัดซื้อ Cost & Purchasing ) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
77 การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์ บริษัท เอี่ยมทัวร์ ทรานสปอร์ต จำกัด น.ส.วรางคณา ภูมิรัตน์
นายพชร ธนสหวรคุณ
3/2561 คุณอนัญญา ศรีวิพันธ์(Ticketing) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
78 การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยว บริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์) บริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอล นายพันธพงศ์ ตั้งตน 3/2561 ดร.วิชาญชัย บุญแสง (กรรมการผู้จัดการ) ดร.กฤป จุระกะนิตย์
79 พิซซ่ากะหล่ำดอก มังสวิรัติ โรงแรม ริวา อรุณ นายธีธัช วินาทัยกุล 3/2561 คุณธีร์ ใจสมุทร (Commis Chef) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
80 ปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตแบบดิจิตอลบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล บริษัท จีเอ็ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวล น.ส.พรพิมล จันทร์อบ 3/2561 คุณนฤมล ธะดวงศร (ฝ่ายบุคคล) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
81 ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด นายธีรภพ กันน้อย
น.ส.ชญานิษฐ์ ไพปัญญา
3/2561 คุณวิภาวี มีบุญล้ำ(Operation) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
82 เดินทางท่องเที่ยว 9 วัดในเหรียญกษาปณ์ไทย บริษัท มัลติพลัส ทราเวล น.ส.สิริลักษณ์ ศิลวัฒน์ 3/2561 คุณธีรเดช วงศ์วิภาส(Sales Director) อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
83 เมนูพิเศษ : สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และวุ้นฝรั่งพริกเกลือ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3 น.ส.สราลี รัตนานนท์
นายวรศักดิ์ สกุลนี
น.ส.นรัญญา ยามานนท์
3/2561 คุณวาโย สัชชนาการ (Commis B) อ.นันทินี ทองอร
84 สบู่เหลวล้างมือน้ำนมกุหลาบ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.ณัฏฐ์ชุดา เพิ่มศิริพัฒนะ
น.ส.อนัญญา ปินะกาโน
3/2561 คุณณัฎฐกฤษฎ์ โชคธนาวรปรัชญ์(Captain Skyline) อ.นันทินี ทองอร
85 ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.นัฐสุดา มายิ้ม
น.ส.พัชราวดี มีชาวนา
น.ส.ชลธิชา หล้าบุญมา
3/2561 คุณณัฎฐกฤษฎ์ โชคธนาวรปรัชญ์(Captain Skyline) อ.นันทินี ทองอร
86 ถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเด้นท์ นายปัธวี ปรีดาวงศากร 3/2561 คุณสมานมิตร สิทธิสม(Supervisor) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
87 น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ โรงแรมดับเบิ้ลยู น.ส.สุวนันท์ สะอาดเอี่ยม 3/2561 คุณชไมพร ยืนนาน( Room Attendant) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
88 เจลบอลซักผ้า Laundry Detergent Gel Ball โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร น.ส.จุฑามาศ ปะลาโพธิ์
น.ส.นิชา แก้วมี
3/2561 คุณสุริยัน แสงชาติ(Senior Floor Supervisor) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
89 น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นวิคตอเรียซีเคร็ท โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร น.ส.กาญจนลักษณ์ ปานวิเชียร 3/2561 คุณสุริยัน แสงชาติ(Senior Floor Supervisor) อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
90 สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน โรงแรมรามาด้า พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ น.ส.กิตติยา สุทธา
นายภรัณยู พฤกษาเกษมสุข
น.ส.วิไลวรรณ เทศดนตรี
3/2561 คุณอารีย์ สุทธิพล(assistant Executive Housekeepin อ.จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
91 ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ น.ส.ปิยนันท์ มะแม้น
น.ส.พัทธนันท์ ยินดีธีป
น.ส.วรดา อภิญญาณสัจจะ
3/2561 คุณสุปราณี ภิรมย์สินธ์(Head Supervisor) อ.จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
92 เปิดประสบการณ์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วัน บริษัทวันเวิลด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด นายพิสุทธิ์ มหาวัน
นายโชคชัย ขันสันเทียะ
3/2561 คุณนิธิพล จิตรานนท์(Oceania Cruise Line Manager) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
93 ขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง บริษัทวันเวิลด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด น.ส.เมษนี คงรอด
นายพีรพัฒน์ เหลืองภูมิพิทยา
นายบพิธ กัลยาวงค์
3/2561 คุณติณณภพ นาคอิ่ม(Sale Executive) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
94 เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด น.ส.สุภาพร ผาสุข
น.ส.กนกรัตน์ ทองมอญ
3/2561 คุณชุมพล สิงห์เมืองพล(Director of Sale ) อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
95 กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้ว โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ นายธีรวัฒน์ นิลวงศ์ 3/2561 คุณพัชรมัย ศรีจามร(Assistant Learning Manager ) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
96 การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โรงแรม แชงกรีลา น.ส.ณัฐธิดา สายวรรณะ 3/2561 คุณเมธาวัฒน์ อนันต์ดิษยชัย(Development Manager) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
97 น้ำยาล้างจานขจัดคราบ สูตรมะนาว โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ สวนลุมพินี นายณฐพงศ์ สิริจรรยาธรรม
นายภูธเรศ ตันธเนศ
3/2561 คุณสรายุทธ รัตตะนะโรจน์(Chef de partie) อ.อัคร ธนะศิรังกูล
98 กระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว โรงแรมสวนสามพราน น.ส.บุณยภู มาโต
น.ส.ธนัชชา สำราญ
3/2561 คุณวันเพ็ญ ชนประชา(หัวหน้าแผนก เบเกอรี่) อ.สุนทร สอนกิจดี
99 กล้วยฉาบ 3 รส (รสเมี่ยงคำ รสน้ำจิ้มซีฟู้ด รสเผ็ดเกาหลี) โรงแรมสวนสามพราน นายพันธ์วริศ พันธ์สุโข
น.ส.ชนกานต์ กิจเกตุ
นายศิษฎีพงษ์ อัศวจินดา
3/2561 คุณวันเพ็ญ ชนประชา(หัวหน้าแผนก เบเกอรี่) อ.สุนทร สอนกิจดี
100 ไข่นกกระทาเค็ม Salted Quail Eggs โรงแรมสวนสามพราน น.ส.นิลาวรรณ์ สืบจากโม้ 3/2561 คุณขวัญดาว อรุณศรี(หัวหน้าเชฟ (ครัวข้าวแกง)) คุณขวัญดาว อรุณศรี ตำแหน่ง : หัวหน้าเชฟ (ครัวข้าวแกง) อ.สุนทร สอนกิจดี
101 กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร น.ส.จารุวรรณ โต้เหลือ 3/2561 คุณพรทิพย์ ขจรล่า(กัปตัน F&B) อ.สุนทร สอนกิจดี
102 ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร นายศรันย์ภัทร ศรีวะวงค์ 3/2561 คุณณัฏฐาภรณ์ สุดหรุ่น(Secretary to Executive Chef อ.สุนทร สอนกิจดี
103 การทำดอกไม้อบแห้งประดับโดยซิลิกาเจล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน น.ส.ธิดารัตน์ ปลั่งปรีดา
น.ส.ปรารถนา เบ็ญจรูญ
3/2561 คุณสายัญ สาดี(Assistant Banquet Manager) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
104 แท่งดูดความชื้นจากใบเตยและกากชา โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน น.ส.วันวิสา ประสมทรัพย์ 3/2561 คุณสายัญ สาดี(Assistant Banquet Manager) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
105 เปาะเปี๊ยะสดบาร์บีคิวหมู โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน น.ส.กมลชนก สิริจงวัฒนา
น.ส.สุภาภรณ์ มงคลดิษฐ์
3/2561 คุณนันทพล อนุรักษ์บัณฑิต(Cook) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
106 กำยานผิวมะกรูด โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นายปรัชญา ชองขันปอน
น.ส.ษิวภรณ์ พฤกษวิบูลย์
น.ส.วรดา พินบริสุทธวงศ์
3/2561 คุณสุพักตร์ สุทธินา(Chef de partie) อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
107 Application for Effective Human Resource Management บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) พงษ์สิทธิ์ แซ่โล้ว
อนุสรา กมลสินธ์
กุลธิดา อากาศวรรธนะ
อารยา เล่นวารี
2/2560 คุณวราวุธ มูลพันธ์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
108 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาติดต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ปัญญาทิพย์ ม่วงศรี
ธัญญาภรณ์ กลิ่นจันทร์
2/2560 คุณสมเกียรติ นิพันธ์ผลสกุล ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
109 เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยุธยา บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด นภาพัฒน์ อินทร์สุข 2/2560 คุณอารีรัตน์ อำภา อ.กฤป จุระกะนิตย์
110 ถุงหอมสมุนไพร โรงแรม โฆษิต ฮิลล์ ดรัณภัทร ชัยธานี 2/2560 คุณดวงรัตน์ ชมโฉม อ.กฤป จุระกะนิตย์
111 การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสาร สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย นุสบา อินธิเดช
รัตนาพร หล้าลุน
สุพัตรา คำภูษา
2/2560 คุณไผ่ลำผ่อง ทองสงค์ อ.กฤป จุระกะนิตย์
112 สลัดไก่ซอสเสาวรส (Poach chicken beet salad) โรงแรม riva arun ฐานันดร ดวงจอมดี 2/2560 คุณพิพัฒน์ชัย กุศลทรามาส อ.สุนทร สอนกิจดี
113 Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ นุสบา พิทักษ์หิรัญพงศ์
จิราวรรณ วงค์ใหม่
2/2560 คุณสิรภพ รื่นสอน อ.สุนทร สอนกิจดี
114 น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือ เพื่อทำความสะอาด กำจัดและย่อยสลาย โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค วัชรพล กลีบบัว
รุ่งโรจน์ ยุทธชัยสันติ
อภิชัย ก้องวิริยะกุล
2/2560 คุณอิทธิกร ตั้งวัฒนารัตน์ อ.สุนทร สอนกิจดี
115 การศึกษาระดับปริมาณน้ำลิ้นจี่และ สารให้ความคงตัวในไอศครีม โรงแรมอนันตรา สยาม วรายุธ ติกปัญญาวุฒิ 2/2560 คุณภาณุวิชญ์ จันทร์ศิริ อ.สุนทร สอนกิจดี
116 น้ำต้นอ่อนข้าวสาลีเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท แอนด์สปา วาริณี กุณแสงคำ 2/2560 คุณราตรี บุญมี อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
117 อาหารไทยเชิงโมเลกุล (Molecular Thai Food) โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พีรพล ปานจร 2/2560 คุณสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
118 เทียนหอมไล่ยุง (Mosquito Aroma Candle) โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท สุภาพร หุ่นชื่น
อัฉราภรณ์ เจริญวัย
ปภาดา เชิดมี
2/2560 คุณจิตรติมา ส้มอุ้ย อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
119 โครงการ CSR การจัดการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สหรัฐ สโรจถวดี 2/2560 คุณรุ่งโรจน์ ศรีเหรา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
120 โครงการประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานกระบี่นาคาเฟส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รินทร์ สุอาชาวรัตน์
มนัสชา สร้อยสม
2/2560 คุณสิริลดา ประเสริฐดี
คุณรัตนวรรษ วัฒนุชา
อ.ชาญชัย ประคินกิจ
121 การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลาง สำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ ณัฐริกา เพชรพรรณ
แพรวพรรณ ผ่องศรี
2/2560 คุณกนกกร นิลเศษ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
122 เที่ยวเมืองรองในเส้นทางบูรพาพาเพลิน นครนายก-สระแก้ว กรณีศึกษาบริษัท นิวลักกี้ทัวร์ บริษัท นิวลักกี้ทัวร์ คณัสวรรณ โพธิ์งาม 2/2560 คุณปรียานุช ดีเดย์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
123 เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อย สุดชายแดนเบื้องบูรพา บริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด ศรเทพ แซ่ย่าง
ชิษณุพงษ์ ศรีสันติสุข
2/2560 คุณชัยกิจ คงสกนธ์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
124 เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ บริษัท Navigator Service อนนท์ ศรีละคร
ฉัตรชัย พลับขาว
ทรรศกรณ์ กนกวนาวงศ์
2/2560 คุณกรณ์ พงษ์พันธ์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
125 Online concierge guide via QR code โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ นาย ไกรศรี หลีสกุล 2/2560 คุณมนตรี สัจเขต อ.ยุวริน ศรีปาน
126 On-line application for employment test Nouvo city Hotel โรงแรมนูโวซิตี้ น.ส. อนัญญา จันทร์นุ่ม 2/2560 คุณไลลา วี อ.ยุวริน ศรีปาน
127 Vegetarien Haggis โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ สุภัสสร ปัญญาวงค์ 2/2560 คุณภาวิสุทธิ์ ท่าหิน อ.ยุวริน ศรีปาน
128 บุหงารำไปดับกลิ่น กรณีศึกษา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ปณิตา เจริญเชาว์
ชไมพร ยืนนาน
2/2560 คุณอุษา โยธี อ.ยุวริน ศรีปาน
129 สบู่เจลลี่กากกาแฟ Coffee Wasted Jelly Soap โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลแอนด์ทาวเวอร์ ชลธาร ทองปุก
เกตน์นิภา แสงเพ็ง
พรรณราย จุลปาน
2/2560 คุณสายันต์ สาดี อ.ยุวริน ศรีปาน
130 เทียนอโรม่าจากกากกาแฟ Coffee Aroma Candle โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา มณฑล์กาญจน์ โพธิ์ดำกล่ำ 2/2560 คุณทูนขวัญ นิลวงศ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
131 รายการอาหารชุด เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูชิข้าวเหนียวมะม่วงและ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา นุศรา นรินยา
ธันยภรณ์ เข็มทอง
ขวัญลักษณ์ เลิศรัมย์
2/2560 คุณทูนขวัญ นิลวงศ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
132 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของบุคลากรโรงแรมชาเทรียม เรสิเดนซ์ สาทร โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร แคทรินทร์ ดูบอค
ธนเสฏฐ์ โชติอนันต์คณกร
2/2560 คุณพีรวัส เพ่งศาสตร์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
133 โยเกิร์ตเสาวรสเพื่อสุขภาพ Passion Fruit Yogurt for Health โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร ธนัตถ์ มงคลสาร 2/2560 ธนิรัฐ สุทธิผลไพบูลย์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
134 ทรานไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ที่ยาวที่สุดในโลก บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต อัคคณัฐ เกื้อกิจฐานิตกุล
ปานตะวัน ค้าเจริญ
2/2560 คุณวิภาวี มีบุญล้ำ อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
135 แยมส้มโอ Pomelo Jam โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ศศิวิมล มาตรวงษ์
ปภาวี อัมพวานนท์
2/2560 คุณวันเพ็ญ ชนประชา อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
136 โครงการ CSR โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:บริษัทยิ้มละไมทัวร์ บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด วราภรณ์ กล้าจริง
วราภรณ์ กล้าจริง
2/2560 คุณธนกร เตาซิงห์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
137 ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด ชีวิน ขอนจันทร์ 2/2560 คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
138 ตะลุยแอฟริกาใต้แดนมหัศจรรย์ บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ อรวรรณ แสงโชติ
กมลพรรณ ศักดาเดช
2/2560 คุณเทวฤทธิ์ ขจรกลิ่น อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
139 เครื่องหอมอบแห้ง จากดอกไม้แห้งกับกากชา โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ศุภิสรารัตน์ อนุนารถ 2/2560 คุณไกรวิทย์ รัศมีโชติกุลชัย อ.นันทินี ทองอร
140 อาหารชุดเพื่อสุขภาพ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ กาญจนา วิริยะช่วงโชติ
นุสบา มาลำโกน
ทศพร อ่วมปริก
2/2560 คุณธัญจิรา พินสุวรรณ์ อ.นันทินี ทองอร
141 สบู่บีทรูท (Beetroot Soap) โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ อรอนงค์ แสนเมืองมา 2/2560 คุณสุระ นาคทิพวรรณ อ.นันทินี ทองอร
142 Bangkok Summer Time โรงแรมแชงกรี-ลา ประกายกานต์ บุญญะสิทธิ์ 2/2560 คุณพรปวีณ์ เชิญขวัญศรี อ.นันทินี ทองอร
143 ลูกหอมขจัดกลิ่นภายในชักโครก โรงแรมบ้านวังหลัง ริเวอร์ไซต์ สัตตรัตน์ อภิชนเอกสิทธิ์ 2/2560 คุณกมลทิพย์ สระทองหน อ.นันทินี ทองอร
144 เทียนหอมดอกกุหลาบ
Rose Scented Candle
โรงแรมเเชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นายพีรชัย จรูงจิตรอารี
น.ส.พรสุดา จารุจารีต
3/2560 คุณสุทิสา ขันดี อ.นันทินี ทองอร
145 ถุงหอมจากดอกกล้วยไม้ดับกลิ่น Fragrant Dried Orchid Bag โรงแรมริชมอนด์ นายวาสิทธิ์ เสร็จกิจ
น.ส.เครือวัลย์ สีโยธะ
3/2560 คุณอรรถพล เข็มทอง คุณอรรถพล เข็มทอง
146 การพัฒนา เพิร์ลโมบาย แอพพลิเคชั่น ให้เเก่ลูกค้าบริษัทเพิร์ลวาเคชั่นจำกัด บริษัท เพิร์ล วาเคชั่น จำกัด มานิตา ตั้งวุฒิพลากร
อารียา รัตนกุล
เมรินทร์ ฉวีวัฒนสกุล
1/2560 คุณทะนะศักดิ์ มะละปะทิ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
147 การศึกษาแนวทางการจัดทำโปรแกรมทัวร์ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าทัวร์แบบ เป็นส่วนตัว (Private Tour) ให้แก่บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด บริษัท บรอนทราเวล มาร์ต จำกัด ณัฐิดา หน่อท้าว
ขนิษฐา ดีประเสริฐศักดิ์
1/2560 คุณวิภาวี มีบุญล้ำ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
148 นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสาน ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด กัญญ์วราพัชร สมหวัง 1/2560 คุณปาริชาติ คนเที่ยง อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
149 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร โดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอ กับบริษัทโคแวน เคสเซล บางกอกทัวร์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร โดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอ กับบริษัทโคแวน เคสเซล บางกอกทัวร์ บริษัท โคแวน เคสเซล บางกอกทัวร์ จำกัด พิชญา บำรุงพันธ์
ทยากร เลาหสกุลงาม
1/2560 คุณทิติยาพร วะชุม อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
150 สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด ศิริวรรณ แซ่เบ๊ 1/2560 คุณวลีทิพย์ โคไคสวรรย์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
151 น้ำสลัดเสาวรส โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพฯ สยาม จุฑามาศ คนึงครวน 1/2560 คุณธนากิจ สุธีเวคิน อ.นันทินี ทองอร
152 Richmond coffee ice cube โรงแรมริชมอนด์ จุฑารัตน์ สาริละโกเศส
ชุติมา นาคสุด
พัชรวดี พินิจ
1/2560 คุณลภัสรดา มีชัย อ.นันทินี ทองอร
153 ยำหนังปลาแซลมอนทอดกรอบ โรงแรมริชมอนด์ ลลิตา บุญนำ 1/2560 คุณลภัสรดา มีชัย คุณลภัสรดา มีชัย
154 โยเกิร์ต อะโวคาโด ฮันนี่ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ธนะชัย รุ่งโรจน์สุนทร
รินรดา สืบสังข์
1/2560 คุณนิตยา คงปาน อ.ยุวริน ศรีปาน
155 เทียนหอมกากกาแฟ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ อารียา พิมพา 1/2560 คุณไกรวิทย์ รัศมีโชติกุลชัย อ.ยุวริน ศรีปาน
156 มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ โรงแรมไอ เรสสิเดนซ์ สาทร สุฑามาศ ทองอร่าม 1/2560 คุณสมส่วน เทนไธสง อ.สุนทร สอนกิจดี
157 อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว บริษัท One World Tour&Travel Co.,Ltd นุชจรี ศรีธรรม 1/2560 คุณอาทิตย์ พรปวีร์ อ.สุนทร สอนกิจดี
158 โครงการ Porto Chino CSR Trip โครงการ Porto Chino CSR Trip บุญศักดิ์ บัวบาน 1/2560 คุณจอมจุฑา เอี่ยมอากาศ อ.กฤป จุระกะนิตย์
159 การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของ บริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์จำกัด บริษัทยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด ธวัชชัย แซ่หลู่ 1/2560 คุณเจียง จือยี่ อ.กฤป จุระกะนิตย์
160 Gen-y เที่ยวไทยสไตล์ยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุดารัตน์ ขำเขียว
หนึ่งฤทัย พวงสาม
วรรณกานต์ รักษาพงษ์
1/2560 คุณสิริลดา ประเสริฐดี อ.ชาญชัย ประคินกิจ
161 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณัฐวดี ตั้งจิตวิสุทธิ์ 1/2560 คุณณัชชา จงกลรัตนาภรณ์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
162 คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน Desired Characteristics Of Ground Staff บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ชุติมา นิลไธสง
วรรณวิศา เหมพลชม
1/2560 คุณวราวุธ มูลพันธ์
คุณสุภิชญา หาญศึกษา
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
163 แยมเสาวรสมะละกอ Papaya Passion Fruit Jam โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ พระราม 3 นายชยากร แสงอุดมทรัพย์
นายธนชัย แก้วประดิษฐ์
3/2560 คุณนรินทร์ เสนาะสิทธิ์ อ.นันทินี ทองอร
164 สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ Pepper and Bay Leaves Spray for Cockroach Prevention โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 นายกฤษฎา สารพรวิสิฐ 3/2560 คุณรุ่งอรุณ จิตต์เกษม อ.นันทินี ทองอร
165 การใช้กระดาษศรีไซเคิลในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ The Information Broad by Using Papers Recycle โรงแรม อวานี กรุงเทพ น.ส.ศิริรัตน์ กำจาย 3/2560 คุณสฤษดิ์ สุรกุล อ.นันทินี ทองอร
166 เปลือกแตงโมแช่อิ่ม Watermelon Shell Crystallized โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ นายพิชิตชัย โชติแฉล้มสกุลชัย
น.ส.จุฑามาศ พิลายุทธ
น.ส.มนฤดี โคตะมะ
3/2560 คุณลัดดาวัลย์ พลกลาง อ.สุนทร สอนกิจดี
167 นมข้นหวานรสกาแฟ Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ น.ส.อรอุมา รัศมิทัต
น.ส.ชลลดา คล้ายสอน
3/2560 คุณลัดดาวัลย์ พลกลาง อ.สุนทร สอนกิจดี
168 สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด Ant Repellent Spray with Mint Scent โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ น.ส.วรรณิสา อึงบวรตระกูล 3/2560 คุณวัชรี จุ้ยแดงตำแหน่ง อ.สุนทร สอนกิจดี
169 ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya Riva Surya Lemongrass Mosquito Spay โรงแรม ริวาเซอร์ยา นายอชิระ ลิมานวัฒน์ 3/2560 คุณฐิติวัชร์ เผือกเอี่ยม อ.สุนทร สอนกิจดี
170 เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา Riva Surya Herbal Mocktail with Tom Yum Flavored โรงแรม ริวาเซอร์ยา นายวราวุฒิ ตระกูลวีร 3/2560 คุณวรรณพร ธนศรีจิรโชติ อ.สุนทร สอนกิจดี
171 พิซซ่าพะแนงไก่ Pizza & Chicken Panaeng Curry โรงแรม ริวาเซอร์ยา นายธีร์ ใจสมุทร 3/2560 คุณพิพัฒน์ชัย กุศลทรามาส อ.สุนทร สอนกิจดี
172 อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ Equipment Cover garbage โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นายจิรัฏฐ์ ศิริผล
น.ส.เบญจาพร นิราศภัย
3/2560 คุณเพทาย อาจชัยภูมิ อ.สุนทร สอนกิจดี
173 มาการองมะพร้าว Coconut macaron โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร น.ส.นิตยา คำพันธ์อินทร์
น.ส.ศรัญญา เเสนกล้า
3/2560 คุณณัฎฐาภรณ์ สุดหรุ่น อ.ยุวริน ศรีปาน
174 สบู่เหลวสัปปะรดและเสาวรส Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร นายวีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง
น.ส.บุญพิทักษ์ นรชาญ
3/2560 คุณณัฎฐาภรณ์ สุดหรุ่น อ.ยุวริน ศรีปาน
175 สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล โรงแรม รอยัล ออคิด เซอราตัน น.ส.ญานิกา ทาเวียง 3/2560 คุณปัณณวัชร์ ไวทยานพรัตน์ อ.ยุวริน ศรีปาน
176 เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัญ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน น.ส.ณัฐสุดา กุลสังคหะ 3/2560 คุณฐิติวุฒิ เอื้ออังกูรฑ์ อ.ยุวริน ศรีปาน
177 คาโบนาร่าโอริโอ้พาสต้า Carbonara Oreo Pasta โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ น.ส.อารียา แก้วประสิทธิ์
นายพอล จตุรพรภิญโญ
3/2560 คุณธีรยุทธ์ อังคะจันทร์ อ.ยุวริน ศรีปาน
178 ป้ายแจ้งเตือนลูกค้า Guest Remainder Sign โรงแรมคาซ่า วิมายา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ นายณัฐพงศ์ ปัญจมะวัต 3/2560 คุณวิรชินี พรหมจันทร์ อ.ยุวริน ศรีปาน
179 น้ำมันกุหลาบและว่านหางจระเข้ Rose and Aloe Vera Extracted Oil โรงแรม ริวา เซอร์ยา น.ส.สุภาสินี ยิ้มถนอม 3/2560 คุณธนภรณ์ ลือชา อ.ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
180 การสร้างใบสมัครงานออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Forms Design of Online Application Forms by Google Forms โรงแรมโหมดสาทร นายพงษ์พันธ์ นาคสว่างพร
น.ส.เอเซีย โอยามะ
3/2560 คุณสิริวรรณ รัดเต็ม อ.อัคร ธนะศิรังกุล
181 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5 ส.ในโรงแรมโหมด สาทร Improvement of Archiving Efficiency at Procurement Department in Mode Sathorn Hotel by Using 5S Principle โรงแรมโหมด สาทร น.ส.นภัสสร รอดถึง 3/2560 คุณสิริวรรณ รัดเต็ม อ.อัคร ธนะศิรังกุล
182 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5มหาบูชาสถาน Visiting 5 Myanmar’s Sacred Places บริษัท คลอลิตี้ เอ็กส์เพรส น.ส.ณิชา ม่วงทอง 3/2560 คุณนเรศ เพ็ชรัตน์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
183 การจัดทำไลน์สติ๊กเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด Creating a line Sticker to Promote Colatour Company limited บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด น.ส.นภัสสร หนูแก้ว 3/2560 คุณอลงกรณ์ ฉิมสา อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
184 การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์ Green Tourism in Rawai Community บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ น.ส.ชนาธิป ระนาฏศิลป์
น.ส.ปิยนุช มุ่งกั้นกลาง
3/2560 คุณธนกรณ์ เตาซิงห์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
185 GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง GPS Tracking : Bicycle Route by Mekong River Side บริษัท นอร์ทไทยทัวร์ จำกัด น.ส.จิตตาภัสส์ นพไตรสิน 3/2560 คุณรัตน์วดี ศรีน้อย อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
186 Thai Lion Air Infographics สายการบิน Thai Lion Air น.ส.ภิมพกานต์ ตั้งวัฒนศิริกุล
นายธนกฤต เจริญสุขเกษม
3/2560 คุณพุทธธิดา แก้ววิจิตร์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
187 Digital Marketing for Noomsao Tours บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด นายอานนท์ ทิพย์อาศน์ 3/2560 คุณนงนุช ศรีสุข อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
188 การสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล The Survey of the Elderly to Prepare Tourism Industry in Bangkok and Metropolitan area กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.กฤติยาณี พุ่มเกิด
น.ส.ดวงพร วรรณวีรติกุล
น.ส.โยษิตา ตั้งวัฒนทรงพล
3/2560 คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง อ.ชาญชัย ประคินกิจ
189 โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่ Club Marriott Activity ‘Saketini’ @ Soba Factory โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค น.ส.วรัญญา ศรีราช 3/2560 คุณกฤษภาค ก้อนภักดี อ.ชาญชัย ประคินกิจ
190 โครงงานกิจกรรม”อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” Preservation of The Elephant Community การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) น.ส.เบญจวรรณ กล้าแข็ง 3/2560 คุณสุพจน์ ภัทรเสรี อ.ชาญชัย ประคินกิจ
191 กากกาแฟขจัดคราบ Removing Dirty Stain Coffee Ground โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายสวรรค์ กุลสุวรรณ์ 3/2560 คุณฉวีวรรณ เก่าเจริญ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
192 การใช้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของบริษัท เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จำกัด Using Instragram to Increase Value7of Products and Services of SC Holiday Co.,Ltd. บริษัท เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จำกัด นายคเณศ แก้วขาว
น.ส.เจเนตร เขียวสะอาด
3/2560 คุณขวัญชัย แก้วใส อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
193 การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย BERNINA EXPRESS ที่สูงที่สุดในยุโรป Package Grand Swiss trains BERNINA EXPRESS top of Europe บริษัท วันเวิลด์ทัวร์ แอนทราเวล น.ส.ศศิชา ศิริวัฒนะตระกูล
น.ส.บุรินทร์วิชญ์ อังคณาสาร
น.ส.มณฑกานต์ มุจนะมลทิล
น.ส.กฎกร วังซ้าย
3/2560 คุณภาคภูมิ กอธงชัย อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
194 แนวทางขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษาของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel Selection Co.,Ltd. บริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด น.ส.พรพิมล สุยะลังกา
น.ส.นงนุช แพงสมศรี
น.ส.อินทิรา นิเราะ
3/2560 คุณชฎาธร นกเอี้ยงทอง อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
195 เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มด่ำกับเส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทัวเนีย เบลารุส) Visit 3 Countries : Touch the Charms of Europe (Poland Lithuania Belarus) บริษัท พับบลิค ฮอลิเดย์ จำกัด น.ส.อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ
น.ส.ธมลวรรณ ปวิตรชีวัน
3/2560 คุณ สิริพร แต่งทรง อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
196 สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัท เซเว่นซันกรู๊ปSlow Lifestyle in Kanchanaburi of the Sevensun Group บริษัท เซเว่นซันกรู๊ป นายนที ปั้นงาม
น.ส.ปิยรัตน์ โตสัจจะ
3/2560 คุณวรา มลิซ้อน อ.กฤป จุระกะนิตย์
197 การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลอันดามัน ไทย-พม่า นาวโอพี Andaman Thai-Myanmar Nyaungoophee Traveling Program บริษัทยูนิค เอเจนซี่ ทราเวล น.ส.ภูวริศา รอดเรืองชีพ 3/2560 คุณธนวรรธก์ พุทธวงศ์ ดร.กฤป จุระกะนิตย์
198 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอิน ตู้คีออส ของผู้โดยสารสายการบินบางกอก แอร์เวย์ สนามบินสมุย Factors Affecting Passenger’s Choice of Check-in Kiosk Service , Pertaining to Bangkok Airways at Koh Samui International Airport บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สมุย น.ส.จิรัชญา เพ็งสะอาด
น.ส.กาญจนา มัตรัตน์
3/2560 คุณณปภามาศ วังทะพันธ์ อ.กฤป จุระกะนิตย์
199 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง - เวียงจันทร์ - หลวงพระบาง ของบริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด Train line Launch the Route Vang Vieng – Vientiane-Luang Prebang of Lover Travel Company Limited บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด น.ส.ปิยพร ศรีชัย
น.ส.ฐิติรัตนน์ อินนา
น.ส.พิชญา ห้วยหงษ์ทอง
3/2560 คุณอารีรัตน์ อำภา อ.กฤป จุระกะนิตย์
200 เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์ New Route to Samutprakran et Baan Bang Namphung and Experience the Homestay Lifestyle บริษัท เวิลด์ สปิริต ออน ทัวร์ จำกัด น.ส.กฤติยา จันทรหนู
น.ส.นริศรา แสงใส
3/2560 คุณราชันย์ อาจพงษ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
201 Bread pudding with Vanilla sauce & Duo Sour with Pandan โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนท์ สาทร กรุงเทพฯ น.ส.อรยา เตียเหลียง
น.ส.อัจฉรี ไชยงาม
น.ส.อัจฉรี ไชยงาม
3/2560 คุณธนิรัฐ สุทธิผลไพบูลย์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
202 การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น กับโปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love” Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love” บริษัท ซีโก้ทราเวล น.ส.ชไมพร ข่าทิพย์พาที 3/2560 คุณเปรมกมล ยงเมธากุล อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
203 การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน ตะลุยแดนมังกร ล่องทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู นั่งกระเช้าสู่ขุนเขาเทียนเหมินซาน A Package Tour to China : Visiting Land of Dragons , Including A Cruise in Baofeng Lake , A Cable Car to Tianmen mountain บริษัท ซีโก้ทราเวล น.ส.ณัฐจรินญ์ เจริญชัยรัตน 3/2560 คุณสถิตย์ ดอกพวง อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
204 ชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท Healthy Set Menu for Anantra Reverside Bangkok Resort hotel โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท น.ส.ปณิตา รกไพร
น.ส.รัตนลักษณ์ อุดมแก้ว
3/2560 คุณเพชร อุปสุข อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
205 ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสัปปะรด Dishwashing Liquid from Pineapple Skin โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ รีสอร์ท น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์
น.ส.สุวรรณา กุณรักษ์
น.ส.อรวรรณ เครือตา
3/2560 คุณสุนันทา ฟักสุวรรณ อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
206 ดินสอกากกาแฟ Pencil from Recycle Wasted Ground Coffee โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท นายประสบโชค คงเป็นสุข
นายศิลา อยู่เป็นสุข
นายมิติ เย็นใจ
3/2560 คุณเกียรติศักดิ์ ธรรมวงศ์ อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
207 ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ Healthy Pitaya Cheesecake โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.เพ็ญประภา กลัดกุหลาบ
น.ส.ภาณุชนาถ ชูสำโรง
3/2560 คุณศรัณยา พัฒนกิจการสาร อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
208 สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพร Herb-infused Cleaner โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.ชาลินี ภาคสุวรรณ 3/2560 คุณศรันยา พัฒนกิจการสาร อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
209 การปรับปรุงการใช้ระบบ First in First out (FIFO) ของ Garde Manger Kitchen ในโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ Improvement First in First out System (FIFO) ของ Garde Manger Kitchen in Arnoma Grand Hotel Bangkok โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ น.ส.สุชาวดี เฉลิมพันธ์
น.ส.พัณนิดา เติบโต
3/2560 คุณมานะ อ่อนละมุน อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
210 Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss ร้าน Starbucks นายดุสิต จันทร์พัฒนพิบูล 3/2560 คุณวัชราภรณ์ มากสมบูรณ์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
211 การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านไลน์สติ๊กเกอร์แอพพลิเคชั่น Increase marketing Channel through Line Sticker Application บริษัท PWT Express บริษัท PWT Express 3/2560 คุณเครือวัลย์ ศรีลาศักดิ์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
212 ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร Crispy Chicken with Herbal Salad โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ น.ส.กนกภรณ์ พรภัทรนันท์
นาย ขวัญจิตร์ จิตร์หาญ
3/2560 คุณตะวันรัตน์ ใจต๊ะมา ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
213 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยที่มีผลต่อพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staff บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) น.ส.กานติมา ไชยคีรี
นายชโนวัจน์ คนมาก
นายจีรณัทย์ สอนเจตน์
3/2560 คุณณัฐพงศ์ ดิฐฐาพงศ์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
214 คานาเป้มะพร้าว Coconut Tart With Meringue Cream โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ นายชญานนท์ เปรมกุศล
นายอดิเทพ ฉโรจน์ประเสริฐ
3/2560 คุณอรุณี ฉัตรชัยเรืองศรี
คุณจักรกริช สังขรัตน์
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
215 คุกกี้กล้วยออร์แกนิค Organic Banana Cookies โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ น.ส.ธัญมาส โสภา
น.ส.เสาวลักษณ์ คีรินทร์
นายณัฐชนนท์ คุณวงศ์
3/2560 คุณวันเพ็ญ ชนประชา อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
216 น้ำพริกหัวกุ้ง (Nam Prig Hua Kung) Shrimp head chili dip โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเทล แบงค็อก น.ส.ศิรินันท์ ลูกเงาะ
น.ส.ศรีจรรยา จำปาศรี
3/2560 คุณวงศพัทธ์ จิตติพรไพศาล อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
217 ซูชิทอด Fried Sushi โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเทล แบงค็อก น.ส.สุนิสา จันทะเล
น.ส.จณิสตา รักขะเสน
น.ส.เจษฏาภรณ์ ทับเจริญ
3/2560 คุณวงศพัทธ์ จิตติพรไพศาล อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
218 โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ Premier League Tour Program in England บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก
นายสุทธิพงศ์ จตุพร
นายกตัญญู นวลศิริ
3/2560 คุณวิภาวี มีบุญล้ำ อ.ธนวรรณ ทะนันชัย
219 น้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่ โรงแรม รอยัล ออคิด
เชอราตัน สี่พระยา
สรวี หัวใจแก้ว 2/2559 คุณนงค์นุช แซ่อิ้ว อ.ยุวริน ศรีปาน
220 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ของการให้บริการ Thai Lion Air บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ พรรวินท์ สุขกลัด 2/2559 คุณไตรทศ จะโนรัตน์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
221 Anantara Clean Food and
Infused Waterat Anantara
Riverside Bangkok Resort
โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท พลอยณิชชา ชุติวัตรกุลโรจน์
กร ศรีวราสาสน์
ปุณฑริกา พงศ์ถงภูวนนท์
2/2559 คุณศิรประภา สำรองพันธ์ อ.ทิพย์กนก เวียงคำ 
222 การนำเสนอโครงการกิจกรรม "เที่ยวทะเล รักษ์ทะเล" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหม่ ศิริณญา เกิดราศรี
พิบูลย์เทพ ฤทธิแผลง
2/2559 คุณไพรัชช์ ทุมเสน อ.ชาญชัย ประคินกิจ
223 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานของแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม โรงแรม โหมด สาทร เจนวิทย์ ศรีชัยเกศ 2/2559 คุณวัชรพัน สิงห์วี อ.ยุวริน ศรีปาน
224 ตามรอยนาคีที่คำชะโนด บริษัท เอส เอส ฮอลิเดย์ (2003) กนกพล บุนนาค 2/2559 คุณดวงจิตร เถียรทวี อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
225 กากกาแฟเอนกประสงค์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ พจนินท์ อ้อมงาม 2/2559 คุณพงศ์พัฒน์ ทัศน์ศรี อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
226 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทางชายฝั่งทะเลของชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียนผ่าน (แฟนเพจ) บริษัท วิทยา วิคตอรี่ ทัวร์ ฐิติมาพร จงอวยพร
กาญจนรัตน์ ยิ่งสวัสดิ์
2/2559 คุณกฤษฎา ภูพิลา อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
227 สื่อโฆษณา Viral Marketing ผ่าน Digital Chanel บริษัทซันสไมล ฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล ศุภาวรรณ ชมภูหอม 2/2559 คุณนิยะดา นาคสู่สุข ดร.นันทิรา ภูขาว
228 Potato Scone-based burger by W Well favored โรงแรม W Bangkok Hotel ธิษณา คำเกลี้ยง
วลัยพร มะลิต้น
2/2559 คุณประทีป ภูสวัสดิ์ อ.ยุวริน ศรีปาน
229 ปลาดอร์ลี่ซัลซ่ามะม่วงหิมพานต์ชีส โรงแรมปาร์ค วิลเลจ วิลัยวรรณ ปานเกษม
เกียรติศักดิ์ วิโรจนะ
2/2559 คุณณัฐพงษ์ เรืองขจร อ.แพรว วิจิตโรทัย
230 ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจ และอุปสรรค์ในการใช้บริการ ในวรบุรี สุขุมวิท โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท โรงแรมวรบุรี สุขุมวิท สุชานรี แก้วจีน
มัดทิว อิ่มวงค์ทรัพย์
2/2559 คุณทิพยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
231 การนำเศษอาหารมาแปรรูป เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลด ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ โรงแรมนารายณ์ ณิชากร กฤตแย้มสรวล
ยุภาพร สุภาศร
ธันยารัตน์ คลกลาง
สุทธิดา เจริญศรี
2/2559 คุณพัชรินทร์ แสงไพบูลย์ อ.ศนิ สดากร
232 การส่งเสริมการตลาดรายการนำ เที่ยวยุโรปเส้นทางดอกไม้ บริษัท ฟันนี่ทริป ฮอลิเดย์ จำกัด ศิวาภรณ์ สุดประเสริฐ
เกวลิน สกุลพูลกิตติ
2/2559 คุณศศิธร นทีโชติ อ.เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์
233 แนวทางพัฒนาในการดำเนินการ ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด ณิชากร วงษ์ทวีทรัพย์
อริศรา รุจิไชยวัฒน์
2/2559 คุณธวัช ฉวีวงศ์ อ.เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์
234 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินในประเทศสู่อาเซียน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บวรรัตน์ แสงจันทร์ทิพย์
วรัญญา ใจเย็น
กนกวรรณ จิรังกูล
เอริกา เกตุแก้ว
2/2559 คุณอารยา ธนิตธาดา อ.กฤป จุระกะนิตย์
235 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA วนิศรา ครู่กระโทก 2/2559 คุณนภาวรรณ บุญพ่วง อ.ชาญชัย ประคินกิจ
236 ปัจจัยที่ส่งผลดีและผลเสียต่อ การให้บริการลูกค้าผ่านตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสาร กรณีศึกษา ตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารสายการบิน การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง กทม บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลักขณา อินตาฝา 2/2559 คุณธัญกาญจน์ สีทองดี ดร.นันทิรา ภูขาว
237 ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ พัชราภรณ์ สายพานทอง 2/2559 คุณพนม แจ้งจิต อ.แพรว วิจิตโรทัย
238 น้ำพริกปลากระพงสมุนไพร โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สุภาพร สกุลจิ้น 2/2559 คุณสุภาพร พ่วงนิล อ.แพรว วิจิตโรทัย
239 ช๊อกเปลือกไข่สมุนไพรป้องกันแมลง โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ธนิษฐา เผือกม่วงศรี 2/2559 คุณกิตติศักดิ์ จิตตะคาม อ.นันทินี ทองอร
240 เทียนหอมกลิ่นกาแฟ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ สารลี หวังอัครโรจน์ 2/2559 คุณกิตติศักดิ์ จิตตะคาม อ.นันทินี ทองอร
241 การศึกษาแนวทางป้องกันเที่ยวบิน ล่าช้าของสานการบิน Thai Vietjet Air บริษัท Thai Vietiet Air สนามบินสุวรรณภูมิ ณัฐชัย รัศมีดารา 2/2559 คุณอินทิรา แอลเล็บ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
242 พายเชอร์รี่ สูตรแป้งผสมโฮลเกรน โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
ธนธัช พณิชตระกูลพันธ์ 3/2559 คุณอัญชลี กังวิสวัฒน์ อ.นันทินี ทองอร
243 ปัญหาการทำความสะอาดห้องล่าช้า โรงแรมบันยันทรี สาทร ลลิตา เลิศโรจนชูสิทธิ์ 3/2559 คุณบุญรื่น พวงทอง อ.ศนิ สดากร
244 ชาสะระแหน่ต้อนรับลูกค้า โรงแรม บ้านชาติ ฐิติพัฒน์ เรือนคง 3/2559 คุณสุรีย์พร ตรีกุล อ.นันทินี ทองอร
245 การลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ผู้มาใช้บริการในแผนก Fitness ของโรงแรม SO Sofitel Bangkok โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ พรทิพย์ ทองแท่ง 3/2559 คุณพงษ์พัฒน์ ไชยเพชร อ.ศนิ สดากร
246 กากกาแฟสครับผิว โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ รติกานต์ จันสว่าง 3/2559 คุณพิชญาภา จริยาวดี อ.สุนทร สอนกิจดี
247 Durian Macaron โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ ปัณณวิชญ์ เข็มแดง 3/2559 คุณหทัยรัตน์ สุนิลหงษ์ อ.นันทิรา ภูขาว
248 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ อัครภา หิรัญภุชชงค์ 3/2559 คุณฐิติมา นาวีเสถียร อ.นันทินี ทองอร
249 แบบทดสอบวัดผลประเมินพนักงานแผนกครัว โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท สุภาพร แซ่แต้
ณัฐริกา สนั่นเอื้อ
3/2559 คุณรินลดา เถื่อนแก้ว อ.ทิพย์กนก เอียงคำ
250 วุ้นลูกแก้วผลไม้เพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
รีสอร์ท
จินตนา ยาสมุทร
ชมชิสา แซ่ตั้ง
3/2559 คุณลัลนา โพธิกะ อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
251 Anantara Halal Foods โรงแรมอนันตรา
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
รีสอร์ท
ณัฐวดี พลวงศา
ธนัญญาณ์ จุไรทอง
นคเรศ ฮวยหิรัญ
กชพร โสดาธรรม
3/2559 คุณสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี คุณสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี
252 จอดิจิตอลและการประหยัดพลังงาน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ศุภิสรา ศรีทับทิม
อารียา กันป้อง
3/2559 คุณประสิทธิ์ สุขรุ่งโรจนกุล อ.กฤป จุระกะนิตย์
253 salmon cracker โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีส กรุงเทพ อภิชัย ภาราทอง
กนกวรรณ ลิมปะโรจน์
3/2559 คุณชุติมา พวงรักษา อ.สถาพร เผือกมุ่ย
254 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่ออาหารริมทางในย่านถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร โรงแรมไวท์ ไอวอรี่ เบ๊ด แอนด์ เบรคฟาส วิวรรณธนี ทองสุก 3/2559 คุณภัทรพร ชุติชวาลนันท์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
255 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานรับสินค้าของโรงแรมอวานี โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.สมฤดี ปวงนิยม 3/2559 คุณศิรินุช ส่องพราย อ. สถาพร เผือกมุ่ย
256 สบู่ใบชา โรงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน กรุงเทพ นายกันต์ ปิยโกศลสุวรรณ 3/2559 คุณมาริสา หนักแน่น อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
257 ซูชิข้าวผัดต้มยำกุ้ง โรงแรมโหมด สาทร พีรเดช ทิมมัจฉา
กีรติ เจิมแพทย์จรรยา
3/2559 คุณธวัชพงศ์ ร่มโพทธิ์ทานทอง อ.ศนิ สดากร
258 ส้มตำผลไม้ไก่ม้วน โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซด์ กรุงเทพ ธนภัทร ธีรนันทราพร 3/2559 คุณดวงฤทัย เลาหะวัฒน์ อ.ศนิ สดากร
259 พานาค๊อตต้า ข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice Pana cotta) โรงแรมริว่าเซอร์ย่า วรรณพร ศรีทราวรรณ์ 3/2559 คุณวนัส คงกำเหนิด อ.สุนทร สอนกิจดี
260 เทคนิคการกระตุ้นยอดขายชาร์รูฟท็อปบาร์ โรงแรมอินดิโก้ จักรพันธ์ สิมะเสตรสว่าง 3/2559 คุณธรวรรษ วงศ์ษาโรจน์ อ.กฤป จุระกะนิตย์
261 บะจ่างคีนัวและลูกเดือย โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ปิยนุช เปลี่ยนลี้ 3/2559 คุณอรวรรณ ปิยะไพศาลสกุล อ.ยุวริน ศรีปาน
262 สติกเกอร์สีบ่งบอกอายุ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เหมือนขวัญ พ้นภัยพาล 3/2559 วีรวิทย์ ฐิติหิรัญธิคุณ อ.นันทินี ทองอ่อน
263 อาหารชุดจากใจมะลิหอมเพื่อสุขภาพสำหรับเทศกาลวันแม่ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ธนารีย์ หมูยา
พัชราภรณ์ อ้อนอุบล
3/2559 คุณจัญเพ็ญ เกียงไกรกุล ดร.นันทิรา ภูขาว
264 ผงขัดผิวจากกากกาแฟแท้คั่วบด โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงศ์วาน วลัยภรณ์ หมวกไธสงค์ 3/2559 คุณพนิตนาฎ สูงมาก อ.ศนิ สดากร
265 สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร และ โรงแรมดับเบิลยู สาทร นริศรา มีจำรัส
รุ่งทิวา ศิริวงศ์
3/2559 คุณฐิติรัตน์ งามผิว อ.ยุวริน ศรีปาน
266 Rosebud Tea โรงแรมพูลแมนคิงเพาวเวอร์ กรุงเทพ บุศรินทร์ พาหุพันธ์
บุษยาพรรณ นาคแก้ว
3/2559 คุณณัฐพร เชื้อสิงห์ อ.นันทินี ทองอร
267 คู่มืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการจัดงานแต่ง โรงแรม ไมด้า ทวารวดี จุฑามาศ ปานคำ 3/2559 คุณคฑาวุธ เดชมูล อ.แพรว วิจิตโรทัย
268 การสร้างสรรค์วัตถุดิบที่มีอยู่ให้ดูมีคุณค่า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า สิรภพ หัชวลัญช์
ภัทรวรรธน์ นิลดำ
3/2559 คุณวันทนี คงน้อย อ.สุนทร สอนกิจดี
269 เยลลี่สมุนไพรสอดไส้ผลไม้ โรงแรม เดอะเซ้นรีจิส แบงค็อก ธนัฐฐา กาญจนวาหะ 3/2559 คุณปุญญิศา สายธนู อ.สุนทร สอนกิจดี
270 แยมโรลลูกหม่อน โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ศศิธร เหมือนดี
กัญญาภัทร แซ่เตียว
พรนิภา จันทร์แก้ว
3/2559 คุณวันเพ็ญ ชนประชา อ.แพรว วิจิตโรทัย
271 ปอเปี๊ยะทอดไส้เขียวหวานไก่ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ สุชานุช ยอดชาญ
โชติกา โรจนปรีชา
3/2559 คุณน้องนุช เหมือนดี อ.แพรว วิจิตโรทัย
272 แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ณัฏฐพล สนธยาทิวากร
อรอนงค์ จันทะเริง
นายกฤษฎา ศรีศักดา
3/2559 คุณทวีศักดิ์ อันพรหม อ.แพรว วิจิตโรทัย
273 ชูชิข้าวโอ๊ตผลไม้ ซอสมูสลี่ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ดวงมณี แสงโรจน์ไพเดช
พิมพ์ศิลา เนียมชาวนา
กฤตยา บุญอ่อน
3/2559 คุณอุไร ต้นโพธิ์ อ.ยุวริน ศรีปาน
274 รูปแบบการจัดงานมงคลสมรส โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ประภาวี สมพงษ์
อ้อมฤทัย กองจำปา
3/2559 คุณเพ็ญสิริ จิระพรพงศ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
275 การเปลี่ยนรูปแบบ compendium ในห้องพักและการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานที่เที่ยวน่าสนใจ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 น.ส.นภาพรรณ สมัครสมาน 3/2559 คุณชลธิชา ใจช่วง อ.ชาญชัย ประคินกิจ
276 เยือนสามสถาน เอเชียกลาง บริษัท โก ทูเก็ตเธอร์ แทรเวล จำกัด มาริษา อินทรสุวรรณ
อัญชิษฐา สีโถ
3/2559 คุณผกาทิพย์ ยาดี อ.ชาญชัย ประคินกิจ
277 การเพิ่มช่องทางการขายของบริษัทมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิส จำกัด ผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่องทางเฟสบุ๊ก มนตรีทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ตเซอร์วิส ลลิตา ลุนไธสง
กุลยนุช ทองเฟื่อง
3/2559 คุณเอกธนัช ชื่นวโรดม อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
278 แนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ บริษัทเอทีเน็ตเวิร์ค จันทร์จิรา กาสิงห์ 3/2559 คุณสมภพ กิจวศิน อ.สถาพร เผือกมุ่ย
279 เดินทางตามหาแสงเหนือคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต พิสิฐ เลิศเกษรพัฒนกุล 3/2559 คุณธวัช ฉวีวงค์ อ.ยุวริน ศรีปาน
280 การจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเส้นทางพิเศษของ บริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด : เส้นทางอันดามัน-อ่าวไทย-อาเซียน บริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด มณฑิรา ยันบัวบาน
ศิรัญญา จงประเวริฐยิ่ง
วรลักษณ์ กุญชโร
นัฐราภรณ์ เม้าบำรุง
วันชัย กวยรักษา
3/2559 คุณนุชจรินทร์ เชื้อตราพระ อ.กฤป จุระกะนิตย์
281 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการขนส่งของบริษัท พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต แอนท์ ทัวร์ บริษัทพี.เอส.พีทรานสปอร์ตแอนด์ทัวร์ ภัทราพร วุฒิกุล 3/2559 คุณอัมพิกา ทามี อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
282 กาญจนบุรี ปิล็อก-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-น้ำพุร้อนหินดาด บริษัทเลิฟเวอร์ทราเวล จำกัด น.ส.ธาริดา เนตรสว่าง 3/2559 คุณ วรุณี ไชยภา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
283 เปิดเส้นทางใหม่กับขบวนรถไฟ ทักษิณารัถย์ สู่ดินแดนทะเลสาบสงขลา บริษัท เอ.พี.ทัวร์ ดรัณภพ อินทรสุวรรณ 3/2559 คุณอัมพร เวชราภรณ์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
284 รวมคำศัพท์ คำทับศัพท์ และ แบบฟอร์มแปลเอกสารของอิตาลี่ แผนกวีซ่า บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด วิศรุต หมื่นสา 3/2559 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
285 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Young Pilots Camp กรณีศึกษาเยาวชนจากประเทศจีน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) ธนิษฐา ทัพทิม 3/2559 คุณณัชชา จงกลรัตนาพร ดร.นันทิรา ภูขาว
286 การเดินทางด้วยรูปแบบเที่ยวบินร่วม (Code share) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) น.ส.ขวัญฤทัย จรรยาดี 3/2559 คุณรวินันท์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ดร.นันทิรา ภูขาว
287 Oreo bamel& citrus บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเก เบญจพร บุญเติม
ชญาภา อัครนภาพงษ์กุล
3/2559 คุณนิธิ โภชนพันธ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
288 การนำ Application มาใช้ในการสำรองที่นั่ง บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค ธีรารัตน์ วงษ์สุนทร
ศศิวิมล ผลหว้า
3/2559 คุณอโณทัย พักสาหาร อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
289 ทูน่าต้มยำแซนวิส ABP CAFÉ (THAILAND)LTD.,CO สุเมธา แจบ้านเกาะ 3/2559 คุณเกียรติสุดา แต้มเกิด ดร.นันทิรา ภูขาว
290 หนังสือแนะนำและสิทธิประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย และมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ธนัญญา ลีวงศ์วัฒน์
ณัฐกันนภัส โสมทองมี
3/2559 คุณเพชราวลัย วัฒนพานิช
คุณธารินทร์ทอง พรมทอง
อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
291 การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานด้านวีซ่าของประเทศอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และจีน JR inter travel service วิภาพร ชาญณรงค์
สุวิดา สายบุญตั้ง
ชุติภา วงศ์ชินชัย
จีรพร รักษาชนม์
1/2559 คุณเกวลี อัครวรัญญู อ.ศนิ สดากร
292 การประเมินขั้นตอนการส่งคณะนักท่องเที่ยว สำหรับการท่องเที่ยว แบบเดินป่า บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ กิตตินันท์ ใยยอง
อสนี เพ็งสะอาด
1/2559 คุณสายใจ พูลมีทรัพย์ อ.ศนิ สดากร
293 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการของบริษัทนำเที่ยวในเส้นทางยุโรป บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด วัชรดิษฐ์ เหล่ารัตนเวช 1/2559 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.ศนิ สดากร
294 การศึกษาระบบการเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การออกทัวร์ต่างประเทศ กรณี บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด แก้วขศร เตชะอัศวกวิน
นวลรัตน์ เทอำรุง
ศุภรัตน์ โศรกศรี
1/2559 คุณธวัช ฉวีวงค์ อ.ศนิ สดากร
295 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของ บริษัท โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จำกัด บริษัททัวร์ โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จำกัด นงนลิน บุญกิจ
พงษ์พันธ์ สุพรรณพรม
1/2559 คุณผกาทิพย์ ยาดี อ.ศนิ สดากร
296 เปิดเส้นทางใหม่ดินแดนพิศวงโสมแดงเกาหลีเหนือ บริษัท ฮอลิเดย์ วาเคชั่น เซ็นเตอร์ ชุติมณฑน์ บุญประสิทธิ์ 1/2559 คุณสุพัตรา บุญประสิทธิ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
297 การจัดนำเที่ยวประเทศกัมพูชา-ปากเซลาวใต้ บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด พรพิมพ์ นิ่มอนงค์
รสสุคนธ์ เหมือนศรีเพ็ง
อภิวัชร์ เฮงบำรุง
1/2559 คุณเสาวลักษณ์ นาคประยูร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
298 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองทัพบก มุมมองใหม่ในทศวรรษหน้า สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เนรัญชรา กุลาเทศ 1/2559 พันตรีหญิง ศิริกุล มลศักดิ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
299 ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทาง ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีศึกษา กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นฤมล บุญพลอย
เมธาวี แสนทวีสุข
1/2559 คุณบุศย์รินทร์ พะนิรัมย์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
300 การพัฒนารูปแบบคู่มือฝ่ายขายการจัดเลี้ยงงานมงคลสมรส กรณีศึกษา โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 บริษัท เอส.ที.ธรรมพร ศิริพร ขำเหลือ 1/2559 คุณชโรธร เจียรุ่งโรจน์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
301 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา (กรณีศึกษา บริษัท อินฟินิตี้ทัวร์ แพลนเนอร์) บริษัท อินฟินิตี้ ทัวร์ แพลนเนอร์จำกัด บริษัท อินฟินิตี้ ทัวร์ แพลนเนอร์จำกัด 1/2559 คุณภูรุจ ภูริพัฒนปทุม อ.ชาญชัย ประคินกิจ
302 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เส้นทางสุราษฏร์ธานี-เกาะพงัน-เกาะเต่า 2 วัน 1 คืนของ บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล สุกัญญา กิตติพิบูลย์เลิศ
วิรุณทิพย์ หวานสนิท
1/2559 คุณวารุณี ไชยภา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
303 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เส้นทางแหลมฉบัง-เกาะสมุย-เก่าช้างของ บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล ณัฐชา รัตนชาลี
จิราภรณ์ เทียมดาว
1/2559 คุณวารุณี ไชยภา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
304 การจัดการความรู้ภายในโรงแรมแบบการสนทนากลุ่ม Anantara riverside bangkok resort ธนพร คงพลัง
ณัฐวดี ธนทวีวงศ์
1/2559 คุณรินลดา เถื่อนแก้ว ดร.นันทิรา ภูขาว
305 การศึกษาการลดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม Novotel Bangkok on Siam Square นันทพร เดชติ่งเอง 1/2559 คุณมาลีรัตน์ โชติษฐยางกูร ดร.นันทิรา ภูขาว
306 สบู่เหลวจากกากกาแฟ Novotel Bangkok on Siam Square สุนิสา อังศรีพวง
รุ่งนภา พรมสอน
1/2559 คุณสุรพันธ์ ณ สงขลา ดร.นันทิรา ภูขาว
307 ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ Thai Simulator Experience บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศิริตรา เปล่งกล่ำ
นฤมล บัณฑิตปัญญาวุฒิ
1/2559 คุณพัทธนลิน ชินอุดมวงศ์ ดร.นันทิรา ภูขาว
308 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซื้อบัตรโดยสาร การบินไทย สำนักงานหลานหลวง จิระศักดิ์ พานทอง
บุญพิทักษ์ ชูแก้ว
สุโรจนา ทิมชล
1/2559 คุณปรียานุช ทองอุไทย ดร.นันทิรา ภูขาว
309 การศึกษาการตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรของบุคลากรในโรงแรมสีเขียว กรณีศึกษา อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา อสิตา อีโครีสอร์ท อัมพวา อภิญญา บวรกุลประเสริฐ
ปริตา สีตก
1/2559 คุณชาญวิทย์ เวียงนนท์ ดร.นันทิรา ภูขาว
310 โปรแกรมท่องเที่ยว 3 หมู่บ้าน OTOP ภาคกลาง กรมการท่องเที่ยว อริสา กระแจะจันทร์
ธนาภรณ์ จันขู
1/2559 คุณฐิติกา คงพลาย อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
311 การพัฒนาการบริการที่พัก BB HOUSE พัทยา ชลบุรี BB HOUSE พัทยา ชลบุรี กรองขวัญ อัครวิกรัย 1/2559 คุณมนต์ชัย อัครวิกรัย อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
312 Green Tea extreme by vanilla sugar free บริษัทสตาร์บัคส์คอฟฟี่ ธันย์ชนก ตาสี 1/2559 คุณธีระนันท์ ศรีจันทึก อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
313 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสั่งซื้อพิซซ่าและแบบบริการส่งถึงบ้าน The Pizza Company ปภัสรา คำรอด
อรนี เมืองชุม
1/2559 คุณธนาชัย แก้วสันเทียะ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
314 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา จตุพร ศรีพันธบุตร
ณัฐนันท์ แปดทิศ
วันเสาร์ เสือแก้ว
1/2559 คุณปุณิกา ทองโสม อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
315 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการบริการของบริษัทนำเที่ยวกรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น บริษัท สยามออเชิร์ด กรุ๊ป จำกัด สุธาวี เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว 1/2559 คุณกอบแก้ว เผ่าอินทร์จันทร์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
316 ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นจากเปลือกส้มสำหรับเครื่องดูดฝุ่น Lebua hotel ศิริภา ลอยรัตน์
อภิชญา สิทธิสาร
ธิดารัตน์ คำเรือน
1/2559 คุณวาสนา สิทธิชัยลาภา อ.แพรว วิจิตโรทัย
317 ผ้าเนปกิ้นมัดย้อม บริษัทการบินไทย จำกัด อิสยาภรณ์ ทองเทพ 1/2559 คุณพรทิพย์ โหมดทอง คุณวาสนา สิทธิชัยลาภา
318 คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครัวการบินไทย ณัฐชา ภู่ระหงษ์
อรุณี กล่อมกระโทก
1/2559 คุณพรทิพย์ โหมดทอง อ.แพรว วิจิตโรทัย
319 โครงงาน Thai herbal Organic โรงเเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ณัชชารินทร์ บุญพิพัฒน์ชูกิจ
รัตน์ชนก สกุลเต็ม
นฤมล พลอยทับทิม
1/2559 คุณราตรี โหมดอ่อน
คุณทวีศักดิ์ อ้นพรหม
อ.แพรว วิจิตโรทัย
320 แนวทางการพัฒนาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป T-Flex cbs travel asia นวพร อากาศวิภาต 1/2559 คุณอโณมา อุ่นใจเพื่อน อ.กฤป จุระกะนิตย์
321 แนวทางการวางแผนจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด กฤติพงศ์ รัตนสุนทรากรณ์
อรวรรณ เมธาลิขิต
1/2559 คุณสุวิมล พฤกษ์สุกาญจน์ อ.กฤป จุระกะนิตย์
322 Ways to Go Green in the Office บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พัฒนพร ลภิรัตนากูล
พิสัย ตฤษณนันท์
1/2559 คุณวรพงศ์ ขจรจิต อ.กฤป จุระกะนิตย์
323 ระบบการเช็คอินออนไลน์และการโหลดสัมภาระอัตโนมัติของผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย อริยะพร วิรษร
วรรณพร มีมุข
ญาณากร ทรัพเณร
1/2559 คุณนนทพงษ์ สังข์แสงใส อ.กฤป จุระกะนิตย์
324 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย พลวัชร เมธิสริยพงศ์
สุชัจจ์ บุญไพศาลดิลก
ลักขิกา เหลืองประเสริฐ
1/2559 คุณมินตรา หมานนุ้ย อ.กฤป จุระกะนิตย์
325 แนวทางการดำเนินงานผ่านรหัสคิวอาร์ในตำแหน่ง Front office, The kitchen, Bartender Mode Sathorn Hotel อภิสิทธิ์ ก้องวิริยะกุล
อนงค์นาถ รอดกำเหนิด
ศิวพงษ์ กลิ่นนิล
1/2559 คุณธิติเมตต์ ทองวัฒนา อ.ยุวริน ศรีปาน
326 แนวทางเลือกอุปกรณ์ทดแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันในแผนกจัดเลี้ยง โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ธนพนธ์ เจนจารุพันธ์กุล
อรุณ รุ่งโรจน์สุนทร
1/2559 คุณณัฐกิจ กิตินัย อ.ยุวริน ศรีปาน
327 Tropical summer mojito in W Way กรณีศึกษาตำแหน่ง Bartender โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ วีรินท์ รวีสุนทรเกียรติ 1/2559 คุณธีรศักดิ์ เฮ้าเฮง อ.ยุวริน ศรีปาน
328 การออกแบบพิเศษเพื่อสนับสนุนการทำงาน Whatever Whenever W Bangkok โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ กฤษดา เทศเงิน 1/2559 คุณพัทธ์ธีรา คงวิจิตรวัฒน์ อ.ยุวริน ศรีปาน
329 ขั้นตอนการทำงานของแผนก marketing communications โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ นฤพร สมบูรณ์พูลผล 1/2559 คุณจุรีพร ตรีสุธน อ.ยุวริน ศรีปาน
330 การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในห้องอาหารเบญจรงค์และล็ิอบบี้เลาจน์เพื่อการพัฒนาด้านการให้บริการ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ปรียาวดี ไชยดำ
นภสร คฤหัสสุขถาวร
พฤหัส กลิ่นสุวรรณ
1/2559 คุณชัชติพงษ์ ประจงมูล อ.ยุวริน ศรีปาน
331 รูปแบบการปฏิบัติงานผ่านรหัสคิวอาร์ในส่วนแผนกแม่บ้าน โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาธร โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาธร อุสา แซ่ตั้ง
พรพิมล อินไข่
1/2559 คุณจุติรัตน์ งามพิง อ.ยุวริน ศรีปาน
332 มันบดปลาแซลมอล มิลเลนเนี่ยมฮิลตัล วริศรา เนาวพงศ์รัตน์
ภัทรวดี ชาวกัณหา
วรรณชินี คงปาน
3/2555 คุณดวงพร เตชะวรวิทนากูร อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
333 การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ บริโอ ทราเวล บริโอ ทราเวล ภัณฑิรา สงประเสริฐ 3/2555 คุณกรกช จิรัญรัตน์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
334 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีผลต่อการม่องเที่ยวในทวีปยุโรป
กรณีศึกษาบริษัทวันเวิลด์ทัวร์
วันเวิลด์ทัวร์ ศศลักษณ์ กิตติกานนท์
ตวงทอง ชมบ้านแพ้ว
3/2555 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
335 แนวทางการใช้ CRM ผ่านอินเตอร์เน็ต เอส ซี ฮอลิเดย์ นลัทพร บุษยเรืองรัตน์ทวินันท์
อภิชน เอกสิทธิ์
3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
336 การวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้บริการกรณีศึกษา
ลูกค้าที่มาใช้บริการ
อินโดไชน่า อุกฤษ งามหอมชื่นสกุล
จุฑารัตน์ เย็นระยับ
สโรธร น้อยนิตย์
3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
337 การวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้บริการกรณีศึกษา
ลูกค้าที่มาใช้บริการ
อินโดไชน่า คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ 3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
338 คุ๊กกี้ฟรุต ชีสเค้ก อนันตรา กรุงเทพฯ มินรยา เมืองนุช
จารุวรรณ จุ๊สกุล
ศิริพรรณ ศรีธนกฤตาธิ
3/2555 ณัฐธินี ศรีพูนสุข อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
339 Chocolat Blanc a la mode นารายณ์โฮเต็ล ณัฐกมล นิธิมงคลทรัพย์
ศศิภา บุญมี
3/2555 คุณนราวัลย์ กิจสวัสดิ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
340 พฤติกรรมการท่องเที่ยว แดฟฟี่ ทัวร์ วรินทร เกิดเจริญ
พัชรินทร์ แย้มรู้การ
พงศกร ขุมทอง
3/2555 คุณดลชนก ถิรมนไพศาล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
341 ทัศนคติของพนักงานการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภาที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
สนามบินอู่ตะเภา เฟื่องลดา มะลิย้อย 3/2555 พ.จ.อ.สุกฤษณ์ ละวาดชู อ.สรธร อุ่นอารมย์
342 คำถามที่พบบ่อยบริเวณ GRA
(Fequenty Asked Questions
in Guest Relations Areas)
ใบหยก สกาย นายสถาพร เยาวพินท์ 3/2555 คุณต่อตระกูล ชวนดี อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
343 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์กัมพูชา นอร์ทไททัวร์ นางสาววนิดา แสงแก้ว 3/2555 คุณรัตน์วลี อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
344 ออมเล๊ตเขียวหวาน แกรนด์ เดอ วิวล์ แก้วกัลญา แสงอินทร์
ยุภาวรรณ์ กล่ำเจริญ
3/2555 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
345 สถิติการเลือกเดินทางท่องเที่่ยว มาเก๊า ฮ่องกง ปี 2554 กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ นางสาวสุพรรษา เมืองจันทร์ 3/2555 คุณสุพรรณษา เมืองจันทร์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
346 Healthy Muesli Bar รามาดา แม่น้ำ สิริกัญญา สุปัญญาวุฒิ
สุนิสา หุ่นเก่า
3/2555 คุณวารี แจ่มแจ้ง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
347 การบริหารงานขายเพื่อการนำไป
พัฒนาคุณภาพการขายอย่างยั่งยืน
ซันสกายทัวร์ เอวิกา นามสถิต
เอมวิกา ศรีกวนชา
3/2555 คุณสิรินดา เอกเสถียร อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
348 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตอำเภอหนองหิน
จังหวัดเลยเพื่อพัฒนาเป็น
Lowcarbon tourism tourism
บริษัท TKT ECO TOUR ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี
สุธิดา ทวีศักดิ์
3/2555 คุณนิภาพร ยิ้มประเสริฐ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
349 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์เวียดนาม ซีโก้ ทราเวล นางสาววณิชกุล แก้วเกตุ 3/2555 คุณสิริญญา มูลน้ำ อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
350 เค้กห่อหมก ริชมอนด์ ภัทรชิรพร เขื่อนคำ 2/2555 คุณทัศนา หลุยใจบุญ อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
351 การจัดประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาน กรมการท่องเที่ยว นางสาวอร อุณหบุตต์ 2/2555 คุณนิศารัตน์ วรประดิษฐ์ อ.สมภพ ชาตวนิช
352 สกุณาชมสวน โนโวเทล สยาม พชรพล บำรุง
ลลิตา แซ่หั่น
3/2555 คุณกฤษฎา สุพิศาล อ.สมภพ ชาตวนิช
353 การเลือกซื้อรายการนำเที่ยวของพีบีฯ พีบี ทราเวล เอเจนซี่ ศิรินันท์ ราชบัวผัน
จินตนา สอนบุตร
3/2555 คุณวรินทร พฤษาโรจนกุล อ.มาโนช พรหมปัญโญ
354 การศึกษาความต้องการการรับบริการ รัตนบราลี เพ็ญแข จงประสิทธิ์
ดวงพร อินทยา
2/2555 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
355 การศึกษาผลกระทบการตลาด รัตนบราลี การุณวัฒน์ โคตรชัย
จุรีรัตน์ บุปผาดี
2/2555 คุณนาวี ปานแดง คุณนาวี ปานแดง
356 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ นิโลบล จิราก้องวานิช
ไอยรีนน์ ศรีสุวรรณ
2/2555 คุณนาวี ปานแดง อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
357 การสำรวจผลการใช้CRS ซีไทย ฮอลิเดย์ อุษณา สุรีย์ชลพฤกษ์ 2/2555 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
358 การศึกษาปัจจัยการโฆษณา อินโดไชน่า ฤดีมาศ ศรีคำ
กรรณิกา ดีมาก
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
359 การศึกษาปัจจัยช่องทางการสื่อสารออนไลน์ อินโดไชน่า เชาวภัณฑ์ ชาญสายชล
นางสาวนฤมล สิงห์โตทอง
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
360 การศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการ เอส ซี ฮอลิเดย์ เข็มเพชร ขาวเจริญ
ภคมน ไพรฑูรย์
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
361 ไอศรีมข้าวกล้อง โรงแรมอัปสราบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา
ศิโรรัตน์ แซ่ย้าง
เอมอร สายทอง
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
362 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
ให้เป็นชาข้าวเพื่อสุขภาพ
โรงแรมอัปสราบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา
นลินนิภา ปิ่นหอม
ประภา หล่อประทุม
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
363 ความต้องการการเข้าปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของโรงแรม โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ศุภลักษณ์ น้ำห้วย
นันทิกานต์ ทองรักจันทร์
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
364 เทคนิคการบริการของห้องอาหารสุกี้ โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จรัสโฉม นวลปาน
รินดา ภาคโพธิ์
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
365 เทคนิคการทำห้องพักแขกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ธนัท ศตเรืองวุฒิ
ฉัตรชัย แย้มประโคน
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
366 เทคนิคการจัดห้องอาหาร โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พชรพร แสงโสภา
ปรียานุช ว่องเจริญศิริ
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
367 วิเคราะห์เทคนิคการให้บริการของห้องอาหารจีนและบุพเฟ่ท์ บริษัท สุริวงศ์ คอมเพล็กซ์ จำกัด (โรงแรมเลอเมอริเด อลุลย์สิริ พลเยี่ยม 3/2552 คุณมานิตา สว่างวงษ์ อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
368 เทคนิคการให้บริการลุกค้า วี.ไอ.พี. ของคลับเลาจน์ กับลูกค้าแผนก Front Office โรงแรมอโนมา ณัฐจารวี อภิชัยพุทฒิรักษ์ 3/2552 คุณรัดเกล้า เจริญสุข อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
369 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกบัญชี กรณีศึกษาแผนกจัดซื้อ โรงแรมอโนมา รัฐพล โพธิ์เวชกุล 3/2552 คุณรัดเกล้า เจริญสุข อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
370 เอแคร์ไส้ทุเรียน โรงแรมเอสดีอเวนิว ธัญลักษณ์ โชติพินิจ
อมาวศี งามชื่น
3/2552 คุณพนิดา เสียงเพราะดี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
371 เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าแผนก Front โรงแรมเอสดีอเวนิว ณัฐลิดา อธิวัตนา 3/2552 คุณพนิดา เสียงเพราะดี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
372 Mix Berry Dressing Salad โรงแรมไอบิส สาทร อัญชลี สิทธิชาติ 3/2552 คุณมานี ทองนาค อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
373 การบริการซักรีดแบบมืออาชีพ โรงแรมโนโวเทล สยาม กนกวรรณ เหล่าบุญเรือง 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
374 การสำรวจอัตราการเข้าพักของโรงแรมพันธมิตรในย่านธุรกิจในช่วงที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่ำ โรงแรมโนโวเทล สยาม การสำรวจอัตราการเข้าพักของโรงแรมพันธมิตรในย่านธุรกิจในช่วงที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่ำ 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
375 การส่งเสริมการขายห้องอาหารฝรั่งเศส ของโรงแรม โรงแรมโนโวเทล สยาม ฉัทดนัย โอภาสวิริยะกุล 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
376 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย บริษัท เดอะรอยัล เจมส์ ลอดจ์ วิรันดา ลีลาเลิศพาณิชย์ 3/2552 คุณวิโรจน์ บุญเรือง อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
377 อาหารประยุกต์เพื่อสุขภาพ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน นิภาวรรณ บัวสง่า 3/2552 คุณโชติกา อ.นันทิรา ภูขาว
378 การทำทาปาสรูปแบบใหม่ของโรงแรมโนโวเทล สยาม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน จิราภา บุญนำ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ ชนะตั้งเจริญ อ.สมภพ ชาตวนิช
379 Fruit pudding Profiterole โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สุนิสา สนิทวรรณะ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ อ.สมภพ ชาตวนิช
380 อ.สมภพ ชาตวนิช โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เบญจวรรณ ถนอมรัตน์ 3/2552 เบญจวรรณ ถนอมรัตน์ อ.สมภพ ชาตวนิช
381 น้ำสลัดแกงส้ม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน นภาพร เหมือนรักษา 3/2552 นภาพร เหมือนรักษา อ.สมภพ ชาตวนิช
382 Mango cake โรงแกรม แกรนด์ เดอ วิลล์ พรหมวินี รุ่งโรจน์
อภิญญา สุภาสาคร
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ. มณีวรรณ ชาตวนิช
383 Durien cake โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ ณัฐกฤตา ไทยานนท์
อุรารัตน์ แซ่โล้ว
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
384 การควบคุมต้นทุนการจัดซื้ออาหาร โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ ศิริพร โพเนียม
รุ่งทิพย์ ปรีชา
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
385 แครกเกอร์กระทงทอง Shangri - La hotel BANGKOK ศิวกร ปันดี
ฐิติยา ปันดี
3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. สมภพ ชาตวนิช
386 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านส่วนหน้า Shangri - La hotel BANGKOK วิชาดา สิริวุฒิรักษ์
ชลธิชา กลิ่นหอม
3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. เยาวภรณ์
387 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการสำรองห้องพัก Shangri - La hotel BANGKOK วัลยา เทพประสิทธิ์ 3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. เยาวภรณ์
388 อ. เยาวภรณ์ โรงแรมแลนด์มาร์ค รัชนีกร นิกรนฤนาถ 3/2552 คุณนิภา สีสด อ.ทรงพล โชคอุดมมั่น
389 Healthy Nation Food SIAM @ SIAM DESIGN HOTEL & SPA อร อุณหบุตต์ 3/2552 คุณเรวัติ นวลจันทร์ อ.ปัญจมา
390 เทคนิคการจัดงานเลี้ยง โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ สุพัณณา ชูเกตุ 3/2552 คุณประชานุวัฒน์ หนูทอง อ.นันทิรา
391 ชุด Healthy Fruit Tart โรงแรม แอลเค รอยัลสวีท (พัทยา) ดารารัตน์ ไข่ม่วง 3/2552 คุณพิมพา ทิมมณี อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
392 Frequently Used Sentences in Chinese โรงแรมบันยันทรี มุตา คชอินทร์ 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ สกุลรัตน์ อ.นันทิรา
393 คอกเก็ตต้มยำ โรงแรมบันยันทรี อลิสษา ศรคง 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ สกุลรัตน์ อ.นันทิรา
394 การพัฒนาระบบ F/O โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท คุณนภา ภรินทมันท์ 3/2552 อ.ทรงพล อาจารย์วนิดา
395 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์กัมพูชา บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3/2552 คุณขวัญชัย แก้วใส อ.ญาดานันทน์
396 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์เวียดนาม บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมชาย ชัยพฤกษชาติ สามารถ คงพิบูลชัยศิริ 3/2552 คุณขวัญชัย แก้วใส อ.ญาดานันทน์
397 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว บริษัท เอลลิเก้นซ์ ทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด วรรณนิดา สุวรรรวงค์ นภัสนันท์ กิมเฮียะสวัสดิ์ 3/2552 คุณปภัสรา สินธนาพร อ.มัสลิน
398 การเปรียบเทียบรายได้ บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด 3/2552 คุณเอกลาภ มีลาภ อ.ชาญชัย
399 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด ศิริรัตน์ เถลิงนวชาติ 3/2552 คุณเอกลาภ มีลาภ อ.ชาญชัย
400 พฤติกรรมการท่องเที่ยว วิลาสินี เรือจันทร์ศรี นฤมล สุริยะจันทร์ วิลาสินี เรือจันทร์ศรี
นฤมล สุริยะจันทร์
3/2552 คุณสุชาดา อ.มัสลิน
401 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงาน บริษัท พาราไดฟ์ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ทิพธัญญา กาญจนลักษณ์ 3/2552 ทิพธัญญา กาญจนลักษณ์ อ.มัสลิน
402 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บริษัท รัตนบราลี จำกัด วัลลภ แสวงกิจ 3/2552 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ
403 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท บริษัท สินธ์ไชยการท่องเที่ยว จำกัด นวพร สายะสนธิ 3/2552 คุณวรรษมล อ.สมภพ
404 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริษัท วีซ่าพาส แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด วิภาพร ทองแจ่ม 3/2552 คุณเจนจิรา บุณมี อ.มัสลิน
405 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด สุชาดา เนียมรัตน์ 3/2552 คุณภัทรพล อ.มัสลิน
406 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย บริษัท โกทูเกเธอร์ แทรเวล จำกัด ณัฐธยา จินพัทธิ์สิริ
มณีรัตน์ เนื้อทอง
3/2552 คุณธรรศชน ชิตกรหาร อ.จตุรพร
407 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว แขวลี สอนวงษ์แก้ว 3/2552 คุณชนาธร ครอบสวย อ.จตุรพร
408 การเปรียบเทียบโปรแกรมการจองตั๋ว บริษัท ดีทแฮล์ม รัตนลักษ์ แซ่เตีย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
409 หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บริษัท ดีทแฮล์ม กฤษณา ลีวัฒนาถาวรชัย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
410 การเปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด กิริยา นาคราช
ธีรพงษ์ ส่งเสียง
พรรณทิพย์ โพธิ์ไทร
3/2552 คุณพัชรานันท์ ไผ่สัมฤทธิ์ อ.มาโนช
411 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชต่างชาตินิยมเดินทาง บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด วันทนีย์ วิทยา
พรทิพย์ สุยะวงศ์
3/2552 คุณวัชรสรัญ ล้อมสิน อ.จตุรพร
412 ปัญหาอุปสรรคในการการปฏิบัติงานในแผนก Production บริษัท ทัวร์ 168 ทราเวล ฐาปนีย์ บุญทวีวัฒน์
วราภรณื นนดารา
นาตาลี กล่ำฮุ้ย
3/2552 คุณวันชัย ไกรสี อ.มาโนช
413 ปัจจัยในการเลือกใช้สนามบินสุโขทัยและ สมุยของบริษัทสายการบิน บริษัท เสาวลักษณ์ จินดาเจี่ยทัวร์ จำกัด อรณิชา บุญชนะ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
414 การวิเคราะห์พื้นฐานงานบริการภาคพื้นดิน รูปแบบการบริการของสายการบินและแอร์ฟรานส์ บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด เมริษา แก้วปู่ 3/2552 คุณบุญตา รุ่งเกษมสุข อ.เจกิตาน์
415 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทรานส์แอมเอวิเอชั่น จำกัด บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด สุนิษฐาภรณ์ คงเพ็ง 3/2552 สุนิษฐาภรณ์ คงเพ็ง อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
416 การจัดนำเที่ยวสำหรับธุรกิจ MICE บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด ชนมน อรรฆยาวุธ 3/2552 คุณจักร์พันธ์
ประสิทธิ์วรนันท์
อ.นันทิรา
417 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการบิน สายการบิน ยูไนเต็ด นารีวิทยบ์ เตชะอัศวกวิน 3/2552 คุณอนุวัฒน์ ทองน้อย อ.นันทิรา
418 ทริปจันทรบุรี ตะลอนทัวร์ วรรณนภา สถิตพรอำนวย 3/2552 คูณอ้อมเดือน อ.จตุรพร
419 การวิเคราะห์พื้นฐานงานบริการภาคพื้นดิน รูปแบบการบริการของสายการบินและแอร์ฟรานส์ สายการบินแอร์ฟรานซ์ เค แอล เอ็ม รอยัลดัชท์ พนิตานันท์ วรณัฐกตติ์ 3/2552 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
420 ปัญหาอุปสรรคในการการปฏิบัติงานในแผนก Production สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ชลธิชา รู้จักวงศ์ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
421 ปัจจัยในการเลือกใช้สนามบินสุโขทัยและ สมุยของบริษัทสายการบิน สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน อริสา พรมป้อง 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
422 การส่งเสรมการตลาด E-Ticket สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ธนินพร ชำนาญศิลป์ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
423 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ศิรินภา ครอบแก้ว 3/2552 ศิรินภา ครอบแก้ว อ.สรธร อุ่นอารมย์
424 คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมประเมินคุณภาพ (TQM Manual) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สโรชา ดอกจันทร์ 2/2552 คุณจารุภรณ์ แก้วหิรัญ อ.นันทิรา ภูขาว
425 แนวทางการจัดเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา เส้นทางฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น บริษัท เจอาร์ อินเตอร์ ทราเวล จำกัด น้ำเพชร ป้องกัน
กฤตพร เมธีธรรมนาถ
กันตกฤต จิตรการุณรัตน์
2/2552 คุณสุจิตตรา กิจสุวรรณกิจ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
426 การสำรวจเชิงเปรียบเทียบสายการบินต้นทุนต่ำ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด จุรีพร สิริเลิสจินดา
เมธินาฏ อุสาหะ
2/2552 คุณอาวีศรี แจ่มศิริ อ.นันทิรา ภูขาว
427 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้อาศัยในเขตธนบุรี บริษัท เวิลด์ สปิริต ออนทัวร์ จำกัด พัชรพร โล่ทน ธีรานุช นราแก้ว 2/2552 คุณราชันย์ อาจพงษ์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
428 เบเกอร์รี่แฟนซี โรงแรมโรสการ์เด้น จำกัด สุภาพร โกมินทร์ 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
429 ฮาลาล ฟิวชั่น ฟู๊ด โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ชนันรัตน์ ชนะเทพา 2/2552 คุณยุวลี อัมพรตระกูล อ.สมภพ ชาตวนิช
430 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนประถมศึกษารอบสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รชยา ชูมนต์
เกศินี เลื่อนสุขสันตื
2/2552 คุณคมสันต์ รุณตัง อ.สรธร อุ่นอารมย์
431 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษารอบสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน อุษณีย์ ดีมาก จิราพร จันทร์ศรี 2/2552 คุณคมสันต์ รุณตัง อ.สรธร อุ่นอารมย์
432 เหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารของชาวไทย โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ พรเพ็ญ เกศสุวรรณกนก 2/2552 คุณทินกฤต ร่างใหญ่ อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
433 แนวทางการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบผจญภัย กรณีศึกษา ท่าตะโก จ.ชุมพร บริษัท ทีเคที อีโค ทัวร์ รัตนชัย ดาบุตร 2/2552 คุณนิภาพร ยิ้มประเสริฐ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
434 การเปรียบเทียบการจัดนำเที่ยวระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่กับกลุ่มเยาวชน บริษัทรัตนบราลี จำกัด ณฐพร ทรงสาระ
นภสร สุขสุเหิม
2/2552 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
435 ทาร์ตทับทิม โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ ช่อเพชร พุ่มสาลี
ศักย์ศรณ์ ปิติกรอังก์วรา
สุดารัตน์ วรเมธามาศ
2/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
436 การจัดทำชุดอาหารสีสันแห่งท้องทะเลอันดามัน เขาหลักออร์คิดบีช รีสอร์ท โรงแรมเขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท ธราธร ประเสริฐกลาง
ปัทมา เจริญอภิวัฒน์
เอกรัตน์ เจริญศรีรักษ์
กนิษฐา ภิรมย์ทอง
หนึ่งฤทัย ท่าตะเคียน
2/2552 คุณคำรณ ศรีไสว อ.สมภพ ชาตวนิช
437 เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อภิญญา ชนันท์ถาวร
อรพรรณ สีตะริสุ
2/2552 คุณภัทราภรณ์ แซ่เวียน อ.นันทิรา ภูขาว
438 แนวทางการคัดเลือกบุคลากร บริษัทครัวการบินกรุงเทพ จำกัด นันทิญา ปานหว่าง
พิมพ์กาน ศิริโชติ
2/2552 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
439 ปัจจัยการเลือกเดินทางไปเกาะพะงันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทรามบุตรีทราเวล สุพรรณษา สุวรรณเพ็ชร อัจฉราพรรณ วาทศาสตร์กล้า 2/2552 คุณสุทธิพร บริรักษ์เดชา อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
440 เทคนิคการจัดโต๊ะอาหาร โรงแรมแอมบาสเดอร์ บุษยา บุษบงค์
วารุณี เหล่างาม
2/2552 คุณพงษ์พิษณุกร อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
441 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท วันดี จันทร์กระจ่าง
โสภนาถ จำดี
2/2552 คุณยอดยิ่ง อ.มาโนช พรหมปัญโญ
442 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการเส้นทางการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท ธงชัยทัวร์ จำกัด ดนุพล หมัดฮารุณ 2/2552 คุณธงชัย อ.ชาญชัย ประคินกิจ
443 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการในบริษัท บริษัท อินโดไชน่า เอ็กพลอเรอร์ จำกัด วารุณี คงยัง
จิราภรณ์ คุ้มรักษา
2/2552 คุณอดุลย์ อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
444 การเปรียบเทียบโปรแกรมการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างอมาดิอุสกับกาลิเลโอ บริษัทกรุงไทยบริการท่องเที่ยว จำกัด ดลยา ลัภนพรวงศ์ 2/2552 คุณโสภิตา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
445 Self Drive To Malaysia บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 2/2552 คุณเมธินี แซ่เจียม อ.ชาญชัย ประคินกิจ
446 ลูกประคบกุหลาบมอญ บริษัท อรุษยา สปา จำกัด บริษัท อรุษยา สปา จำกัด 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
447 อ.ปัญจมา เปมะโยธิน อ.ปัญจมา เปมะโยธิน วารุณี คงยัง
จิราภรณ์ คุ้มรักษา
2/2552 คุณอดุลย์ อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
448 Self Drive To Malaysia บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด จินตวิทย์ ชอบสงบ 2/2552 คุณเมธินี แซ่เจียม อ.ชาญชัย ประคินกิจ
449 ลูกประคบกุหลาบมอญ บริษัท อรุษยา สปา จำกัด โรงแรม โรสการ์เด้น น.ส.อรพิน ถาวรพจน์ 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
450 คู่มือการใช้โปรแกรม EASYFO แผนก Front Office โรงแรม พีชฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อภิญญา คุ้มเจริญ
จิรภรณ์ บาเพ็ญสุข
2/2551 คุณสุพิ มนตรีรัตน์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
451 การจัดอันดับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่นิยม 5 อันดับของโรงแรมในช่วง High season โรงแรม พีชฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นายอิสรา บุญนากร
น.ส.เสาวนีย์ เกตุมณี
น.ส.นุชจรี มีสุข
น.ส.ศศิวิมล สุขม่วง
2/2551 MR. Sura อ.มาโนช พรหมปัญโญ
452 ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโรงแรม โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ นางสาวพรรณิภา บริรักษ์
นางสาวสุนทรี ปานผลานนท์
2/2551 คุณชาลี จันปรุงตน อ.นันทิรา ภูขาว
453 พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรม โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ นฤมล แช่มชูกุล
อภิญญา อนันตศิริ
ญาดา เปล่งปลั่งศรี
2/2551 คุณสมาน มั่งมี อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
454 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ บริษัท ริชชี่ ทราเวล จากัดในทวีปเอเชีย บริษัท ริชชี่ ทราเวล จากัด นันทา พุฒแก้ว
สาธินี ศรีแสง
2/2551 คุณเกรียงไกร ตั้งมั่นสุจริตกุล อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
455 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อเหตุการณ์ปิดสนามบิน บริษัท Nice Place Tour & Travel จิราพร อ่าบางพลี
สมชัย สายสุวรรณน
2/2551 คุณเนตรนภา ใจมูล อ.จตุรพร สมพอง
456 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังเหตุการณ์การปิดสนามบิน บริษัท Nice Place Tour & Travel สวัสดิรัช สังข์ประไพ
ณัฐพล อังศุธีรกุล
ยุพิน วนารักษ์ตระกูล
2/2551 คุณเนตรนภา ใจมูล อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
457 ความแตกต่างของการบริการในห้องอาหารตึกกรุงเทพวิว กับห้องอาหารตึกแชงกรีล่าวิว โรงแรมแชงกรี - ลา สิทธาภรณ์ โกศะโยดม 2/2551 คุณนัฐชา เพชรนัน อ.สมภพ ชาตวนิช
458 การเปรียบเทียบสถิติ การเข้าใช้บริการในห้องอาหารของลูกค้า ระหว่าง พ.ย., ธ.ค.50 กับ พ.ย.,ธ.ค.51 ของโรงแรมสยามซิตี้ โรงแรมสยามซิตี้ เพ็ญประภา สาลี 2/2551 คุณญาณิศา สุทธิทิพย์ อ.สมภพ ชาตวนิช
459 คุณภาพการให้บริการของโรงแรมทริปเปิ้ลทู สีสม บูติคตามทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โรงแรมนารายณ์ อังคณา มาแขก
2/2551 คุณลักษณา กุลชวนชัย อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
460 ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมหลับดี โรงแรมนารายณ์ วรรณฤดี เขียวเมืองน้อย
จารุวรรณ ลาภอรุณลือเดช
2/2551 คุณจิราพัชร เชิดชูเจริญชัย อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
461 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมภายในห้องอาหาร และ Banquet โรงแรมนารายณ์ ยุภาพร ดอกพรมลา
เอกพันธ์ อนุกูลสมบูรณ์
2/2551 คุณสมศักดิ์ แสงเป่า อ.สมภพ ชาตวนิช
462 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ครัวการบินกรุงเทพฯ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ประณิตา รุนิล
พิมพ์พักตร์ ผิวผ่อง
จงรัก ลีลาปิยะนาถ
ดวงพร วิริยะยุทธการกุล
ณัฐธีร์ คงสินพิพัฒน์
นภัสสร อุบลมณี
แพรวศรินทร์ สุขมณีใส
2/2551 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
463 ผลสำรวจแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของ บริษัท ทรานส์ แอม เอมิวชั่น จำกัด American Airlines ธนาพล วิบูลย์จันทร์
นวพล งามเลิศวงศ์
2/2551 คุณอภิลักษณ์ เสวิกุล อ.นันทิรา ภูขาว
464 กรุ๊ปเหมา Hong - Kong 4 วัน บริษัท เบิร์ดไลน์ แทรเวล จำกัด บุปผา เฮียงคำซาว
พัฐฎ์สุดา เชียวโภคาทรัพย์
2/2551 คุณวิภาวดี สืบวงรุ่ง
คุณสุภาภรณ์ ภูหมั่นกอง
อ.ชาญชัย ประคินกิจ
465 สำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท เบิร์ดไลน์ แทรเวล จำกัด วรยุทธ เอื้อพรศิริกุล
ภัทรา ศรัทธาทิพย์
นเรศ จันทร
2/2551 คุณชัยกร เหล่าพูนทรัพย์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
466 การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริษัท โคล่าทัวร์ กรณีศึกษาเส้นทางต่าง ๆ ภายในประเทศ บริษัท โคล่า ทัวร์ จำกัด อรทัย ศรีชัยธนุสร
กิตติพัฒน์ สมพร
ขวัญชนก ศิริศุภเชษฐ
2/2551 คุณฬุลยา โก๊ะเจริญ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
467 ขั้นตอนและกระบวนการทำทัวร์กรุ๊ปเหมา บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด จรีวรรณ ภัทรธีรนนท์ 2/2551 คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
468 การวิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวของลูกค้าและการโปรโมทการตลาด บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด มะลิมล ไสยะลา 2/2551 คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
469 การปฏิบัติงานในแผนก Operation บริษัท เอส เอ็ม ไอ แทรเวล จำกัด อัมภาพรรณ แซ่โค้ว 2/2551 คุณปุญชรัสม์ บุญใจ อ.จตุรพร สมพอง
470 การยื่นวีซ่าแถบอินโดจีน บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ นัฐพร พุ่มโลก 2/2551 คุณวุฒิชัย ภิญโญ อ.จตุรพร สมพอง
471 การถนอมอาหารด้วยวัตถุดิบที่เหลือใช้จากไส้มะเขือเทศ Millennium Hilton Bangkok Hotel ณัฐฐาพร ป่าสนธ์
สุดาทิพย์ แซ่แต้
วิภาดา ตั้งตระการ
2/2551 คุณสิริกาญจน์ สิริกุลตราสิน อ.นันทิรา ภูขาว
472 คู่มือนักศึกษาฝึกงานสำหรับแผนกจัดเลี้ยงโรงแรมรอยัลริเวอร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ สรัญญา พ่วงยิ่ง
พรพรรณ อินทะมนต์
พรทิพย์ คุ้มตะโก
2/2551 คุณวิโรจน์ บุญเนือง อ.สมภพ ชาตวนิช
473 การวิเคราะห์การฝึกอบรมภายในแผนก (on the job Training) ของโรงแรมซิกส์เซ้นส์เซส ไฮเวย์ แอนด์ เอวาซอน หัวหิน เอวาซอน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรรัตน์ งดงาม 2/2551 คุณจิตติมา ยุ่นประยงค์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
474 New Menu เอวาซอน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ธิดารัตน์ เชิดฉิ่ง
ธาริณี พุ่มสง
2/2551 คุณฐิติพร เขียวสุภาพ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
475 การปรับปรุงรูปแบบเมนู Cocktail ของ Beach Bar Hua Hin Marriott Resort & Spa กนกวรรณ ยอดแก้ว 2/2551 คุณธัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
476 การปรับปรุงรูปแบบเมนูของ Marriott Caf'e Hua Hin Marriott Resort & Spa ศุภมาส สุขโข
สุทธินี ปั่นเทียนทอง
2/2551 คุณอนิรุธ เจริญลาภ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
477 คู่มือการฝึกอบรมพนักงาน Bangkok Marriott Resort & Spa ชไมพร บุญเฉื่อย 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
478 Bakery Secrets Bangkok Marriott Resort & Spa นาตยา ดาราโชติ 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
479 ขั้นตอนการทำบัญชี Bangkok Marriott Resort & Spa เบญจวรรณ ทองสุข 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
480 การวิเคราะห์ระบบการจัดทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท เวิลด์ สปิริต ออนทัวร์ วิรุมาศ วิชพล
ดวงกมล ชุนไธสงค์
พัชรี เกิดเจริญพร
เจษฎา เรียบร้อย
2/2551 คุณราชัน อาจพงษ์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
481 การวิเคราะห์การปฏิบัติและดูแลผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (International Departure passenger Handling) Swiss Airlines ลักษณา ภุมรินทร์
กิตติ ศิริบุญ
2/2551 คุณสุชัญญา ศรีธูป อ.สรธร อุ่นอารมย์