ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน [คลิกเพื่อดูหลักสูตร]

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ "ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ -Tourism and Hospitality Industry)"
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – Bachelor of Arts (B.A.)
- สาขาวิชาการโรงแรม  (Hotel Studies)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism Studies)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, กศน, ปวช, ปวส, หรือเทียบเท่า และเทียบโอน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวส.หรือเทียบเท่าด้านพาณิชยกรรม สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

จำนวนหน่วยกิต
- รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

เกณฑ์การสมัครเรียน

(1). ผู้สมัครยื่นเอกสารคะแนนผลการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดสอบโดย สกอ. ไม่ต้องสอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
(2). ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน
(3). ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.40 ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(4). ผู้ที่มีความสามารถพิเศษขอทุนการศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
(5). ผู้ที่ได้รับทุน กยศ. หรือ กรอ. สามารถกู้ยืมต่อได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : วิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม

ระยะเวลาในการศึกษา : ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอน จะต้องได้หน่วยกิตรวม 131 หน่วยกิต และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การสมัครเรียน : ซื้อใบสมัครได้ที่

(1). ร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
(2). ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
(3). อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยสยาม
(4). สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ และนำมาชำระพร้อมกันในวันสมัคร
(5). สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ : [คลิก]

หมายเหตุ : ใบสมัครราคาฉบับละ 300 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 201
โทร 0-2457-5068 ต่อ 5211

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
โทร 0-2867-8088 ต่อ 307-8

มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

www.siam.edu

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ : >>> คลิกดูข้อมูลการศึกษา <<<