hotel

หน้าแรก

      ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้   และความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงและร่วมกิจกรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เกิดความชำนาญในตลาดต่างๆ 

และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ…

You are here: Home