สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ...


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายได้แก่
 
1.นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ " Intertionalisation: le clé de la réussite pour le francais en thailande." (ความเป็นนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย)
 
2.นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "En avant, le français."

โดยอาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นที่ปรึกษา
 
Nos grandes félicitations à tous les étudiants qui ont gagné les prix dans le concours national en 2017 :
1. Le 3e prix pour le concours d'éloquence français.  (Mlle. Janejira Hanburanapong, 3e année, section de l'hôtellerie)
2. Le 3e prix pour le concours de dessin sur le thème donné. (Mlle. Wanwisa sanunaue, 2e année, section de l'hôtellerie)