การปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ


ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม