การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น ครั้งที่ 4 เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้เปิดให้มีการทดสอบหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2562