ความภาคภูมิใจปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชนะการแข่งขันโครงการ Public in the 21st Century ประจำปี 2560


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสยาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2559

นางสาวกนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 จากสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


อ่านต่อ