ข่าวสารและกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยสยามขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 
ที่ได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ :


อ่านต่อ

อบรมวิชาการเรื่องอบรมวิชาการเรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการคุณภาพ"
โดย
ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
 
ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้อง ๑๘๐๓ A ชั้น๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ชั้น
มหาวิทยาลัยสยาม
 
 
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2021


อ่านต่อ

กิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดงกิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2021


อ่านต่อ

Mr.Hospitality and Ms.Hospitality ประจำปี2564ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 
ขอแสดงความยินดีกับ
นาย วรากร ประชัยภูมิ ที่ได้รับเลือกเป็นMr.Hospitality ประจำปี2564
นางสาว นลัทพร ชูชีพ ที่ได้รับเลือกเป็น Ms.Hospitality ประจำปี2564
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2021


อ่านต่อ